صندوق امانت

صندوق امانت هدیه تزار روسیه به آقای حاج رسول صدقیانی جهت طبقه بندی اسناد بود
این صندوق دست ساز بوده و متعلق به ۱۴۰ سال پیش است .