قلعه بابک

قلعه بابک: قدمت این دژ به دوران قبل از اسلام می‌رسد و در زمان مبارزات بابک خرمدین بر علیه خلفای عباسی مرکز فرماندهی بابک بوده است.

آدرس: این دژ در شهرستان کلیبر بخش مرکزی قرار دارد.