میدان ساعت

عمارت شهرداری تبریز(میدان ساعت):این کاخ در زمان شهرداری حاج ارفع الملک جلیلی در تبریز در سال ۱۳۱۴-۱۳۱۸در محل قبرستان محله نوبر تبریز تحت نظارت مهندسان آلمانی ساخته شده است.
این بنا امروزه به عنوان موزه شهر مورد استفاده قرار می گیرد

آدرس : میدان ساعت