جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه


بر اساس قیمتبر اساس شانه

بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش تهران فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 1
0
فرش تهران - هزار گل
   سفارش      
فرش تهران  هزار گل
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,076,000
  2,055,240 فرش تهران - هزار گل
0
فرش تهران - سالاري
   سفارش      
فرش تهران  سالاري
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,038,000
  1,027,620 فرش تهران - سالاري
0
فرش تهران - سالاري
   سفارش      
فرش تهران  سالاري
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,076,000
  2,055,240 فرش تهران - سالاري
0
فرش تهران - هزار گل
   سفارش      
فرش تهران  هزار گل
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,513,750
  1,498,613 فرش تهران - هزار گل
0
فرش تهران - ترمه
   سفارش      
فرش تهران  ترمه
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,038,000
  1,027,620 فرش تهران - ترمه
0
فرش تهران - خشتي
   سفارش      
فرش تهران  خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,058,000
  1,037,000 فرش تهران - خشتي
0
فرش تهران - سالاري
   سفارش      
فرش تهران  سالاري
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,513,750
  1,498,613 فرش تهران - سالاري
0
فرش تهران - شهرزاد
   سفارش      
فرش تهران  شهرزاد
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,513,000
  1,498,000 فرش تهران - شهرزاد
0
فرش تهران - صدف
   سفارش      
فرش تهران  صدف
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,038,000
  1,027,620 فرش تهران - صدف
0
فرش تهران - شهرزاد
   سفارش      
فرش تهران  شهرزاد
 6 متري (3 * 2)  گردويي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,038,000
  1,027,000 فرش تهران - شهرزاد
0
فرش تهران - خشتي
   سفارش      
فرش تهران  خشتي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,452,000
  1,422,000 فرش تهران - خشتي
0
فرش تهران - ترمه
   سفارش      
فرش تهران  ترمه
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,513,750
  1,498,613 فرش تهران - ترمه
0
فرش تهران - شهرزاد
   سفارش      
فرش تهران  شهرزاد
 12 متري (4 * 3)  گردويي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,076,000
  2,055,000 فرش تهران - شهرزاد
0
فرش تهران - صدف
   سفارش      
فرش تهران  صدف
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,513,750
  1,498,613 فرش تهران - صدف
0
فرش تهران - هزار گل
   سفارش      
فرش تهران  هزار گل
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,038,000
  1,027,620 فرش تهران - هزار گل
0
فرش تهران - خشتي
   سفارش      
فرش تهران  خشتي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  726,000
  711,000 فرش تهران - خشتي
0
فرش تهران - صدف
   سفارش      
فرش تهران  صدف
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,076,000
  2,055,240 فرش تهران - صدف
0
فرش تهران - ترمه
   سفارش      
فرش تهران  ترمه
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,076,000
  2,055,240 فرش تهران - ترمه
 صفحه : 1 از 1