جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ
فرش کاخ فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 8
0
فرش کاخ - ريز ماهي تبريز
   سفارش      
فرش کاخ  ريز ماهي تبريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,567,000
  1,410,000 فرش کاخ - ريز ماهي تبريز
0
فرش کاخ - خاتم اصفهان
   سفارش      
فرش کاخ  خاتم اصفهان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  268,000
  241,000 فرش کاخ - خاتم اصفهان
0
فرش کاخ - خشتي شکارگاه
   سفارش      
فرش کاخ  خشتي شکارگاه
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,074,000
  967,000 فرش کاخ - خشتي شکارگاه
0
فرش کاخ - خاتم اصفهان
   سفارش      
فرش کاخ  خاتم اصفهان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  2,149,000
  1,934,000 فرش کاخ - خاتم اصفهان
0
فرش کاخ - شاه عباسي
   سفارش      
فرش کاخ  شاه عباسي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,074,000
  967,000 فرش کاخ - شاه عباسي
0
فرش کاخ - شاهنامه
   سفارش      
فرش کاخ  شاهنامه
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,567,000
  1,410,000 فرش کاخ - شاهنامه
0
فرش کاخ - سلطنتي
   سفارش      
فرش کاخ  سلطنتي
 6 متري (3 * 2)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,074,000
  967,000 فرش کاخ - سلطنتي
0
فرش کاخ - خاتم اصفهان
   سفارش      
فرش کاخ  خاتم اصفهان
 4 متري (4 * 1)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  716,000
  644,000 فرش کاخ - خاتم اصفهان
0
فرش کاخ - نقشه شفقي تبريز
   سفارش      
فرش کاخ  نقشه شفقي تبريز
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  537,000
  483,000 فرش کاخ - نقشه شفقي تبريز
0
فرش کاخ - ترمه اصفهان
   سفارش      
فرش کاخ  ترمه اصفهان
 2 متري (2 * 1)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  358,000
  322,000 فرش کاخ - ترمه اصفهان
0
فرش کاخ - قلم زني تبريز
   سفارش      
فرش کاخ  قلم زني تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  268,000
  241,000 فرش کاخ - قلم زني تبريز
0
فرش کاخ - نقشه شفقي تبريز
   سفارش      
فرش کاخ  نقشه شفقي تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  268,000
  241,000 فرش کاخ - نقشه شفقي تبريز
0
فرش کاخ - خشتي شکارگاه
   سفارش      
فرش کاخ  خشتي شکارگاه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  268,000
  241,000 فرش کاخ - خشتي شکارگاه
0
فرش کاخ - خاتم اصفهان
   سفارش      
فرش کاخ  خاتم اصفهان
 9 متري (3.5 * 2.5)  فيروزه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,567,000
  1,410,000 فرش کاخ - خاتم اصفهان
0
فرش کاخ - سلطنتي
   سفارش      
فرش کاخ  سلطنتي
 3 متري (3 * 1)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  537,000
  483,000 فرش کاخ - سلطنتي
0
فرش کاخ - ترمه اصفهان
   سفارش      
فرش کاخ  ترمه اصفهان
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,567,000
  1,410,000 فرش کاخ - ترمه اصفهان
0
فرش کاخ - شاهنامه
   سفارش      
فرش کاخ  شاهنامه
 3 متري (3 * 1)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  537,000
  483,000 فرش کاخ - شاهنامه
0
فرش کاخ - شاه عباسي
   سفارش      
فرش کاخ  شاه عباسي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  268,000
  241,000 فرش کاخ - شاه عباسي
0
فرش کاخ - نقشه شفقي تبريز
   سفارش      
فرش کاخ  نقشه شفقي تبريز
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  716,000
  644,000 فرش کاخ - نقشه شفقي تبريز
0
فرش کاخ - سلطنتي
   سفارش      
فرش کاخ  سلطنتي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  2,149,000
  1,934,000 فرش کاخ - سلطنتي
 صفحه : 1 از 8