جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس شانه

بر اساس تراکم


بر اساس رنگ
فرش نگين اطمينان مشهد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 11
0
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 قاليچه (2.25 * 1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  675,000
  668,250 فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
0
فرش نگين اطمينان مشهد - چکاوک
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  چکاوک
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  300,000
  297,000 فرش نگين اطمينان مشهد - چکاوک
0
فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  باغ رضوان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,400,000
  2,376,000 فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7023
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7023
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  337,000
  310,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7023
0
فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  باغ رضوان
 قاليچه (2.25 * 1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  675,000
  668,250 فرش نگين اطمينان مشهد - باغ رضوان
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7014
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7014
 2 متري (2 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  225,000
  207,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7014
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 6 متري (3 * 2)  موشي طوسي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  675,000
  621,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
0
فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  نايين
 قاليچه (2.25 * 1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  675,000
  668,250 فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  168,000
  155,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7004
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7004
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,350,000
  1,242,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7004
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 6 متري (3 * 2)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  675,000
  621,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
0
فرش نگين اطمينان مشهد - اصيل
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  اصيل
 9 متري (3.5 * 2.5)  موشي طوسي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,750,000
  1,732,500 فرش نگين اطمينان مشهد - اصيل
0
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 قاليچه (2.25 * 1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  675,000
  668,250 فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
0
فرش نگين اطمينان مشهد - اصيل
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  اصيل
 2 متري (2 * 1)  موشي طوسي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  400,000
  396,000 فرش نگين اطمينان مشهد - اصيل
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7017
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7017
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  225,000
  207,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7017
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7002
 3 متري (3 * 1)  موشي طوسي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  337,000
  310,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7002
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7015
 6 متري (3 * 2)  موشي طوسي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  675,000
  621,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7015
0
فرش نگين اطمينان مشهد - چکاوک
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  چکاوک
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,750,000
  1,732,500 فرش نگين اطمينان مشهد - چکاوک
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7020
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7020
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,350,000
  1,242,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7020
0
فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  نايين
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  600,000
  594,000 فرش نگين اطمينان مشهد - نايين
 صفحه : 1 از 11