جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانهبر اساس تراکم


بر اساس رنگ
فرش هديه فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 11
فرش هديه - 9005
   سفارش      
فرش هديه  9005
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش هديه - 9005
فرش هديه - امير
   سفارش      
فرش هديه  امير
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - امير
فرش هديه - 10028
   سفارش      
فرش هديه  10028
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش هديه - 10028
فرش هديه - گل ومرغ
   سفارش      
فرش هديه  گل ومرغ
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - گل ومرغ
فرش هديه - گل فرنگ
   سفارش      
فرش هديه  گل فرنگ
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - گل فرنگ
فرش هديه - ماهرخ
   سفارش      
فرش هديه  ماهرخ
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش هديه - ماهرخ
فرش هديه - کرامت
   سفارش      
فرش هديه  کرامت
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش هديه - کرامت
فرش هديه - پاريز
   سفارش      
فرش هديه  پاريز
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش هديه - پاريز
فرش هديه - 9004
   سفارش      
فرش هديه  9004
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش هديه - 9004
فرش هديه - کرامت
   سفارش      
فرش هديه  کرامت
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش هديه - کرامت
فرش هديه - 9005
   سفارش      
فرش هديه  9005
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش هديه - 9005
فرش هديه - مسيحا
   سفارش      
فرش هديه  مسيحا
 3 متري (3 * 1)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - مسيحا
فرش هديه - 10028
   سفارش      
فرش هديه  10028
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش هديه - 10028
فرش هديه - 6031
   سفارش      
فرش هديه  6031
 2 متري (2 * 1)  کرم-سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - 6031
فرش هديه - گل ومرغ
   سفارش      
فرش هديه  گل ومرغ
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - گل ومرغ
فرش هديه - ماهرخ
   سفارش      
فرش هديه  ماهرخ
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش هديه - ماهرخ
فرش هديه - 6031
   سفارش      
فرش هديه  6031
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم-سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - 6031
فرش هديه - 7013
   سفارش      
فرش هديه  7013
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - 7013
فرش هديه - 6015
   سفارش      
فرش هديه  6015
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - 6015
فرش هديه - چکاوک
   سفارش      
فرش هديه  چکاوک
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - چکاوک
 صفحه : 1 از 11