جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمتبر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ

فرش سيرنگ مشهد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 2
0
فرش سيرنگ مشهد - النا
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  النا
 2 متري (2 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  250,000
  247,500 فرش سيرنگ مشهد - النا
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,500,000
  1,485,000 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  421,875
  417,657 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,093,750
  1,082,813 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - النا
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  النا
 6 متري (3 * 2)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  750,000
  742,500 فرش سيرنگ مشهد - النا
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 قاليچه (1.5 * 2.25)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  421,875
  417,657 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - النا
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  النا
 3 متري (3 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  375,000
  371,250 فرش سيرنگ مشهد - النا
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  750,000
  742,500 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - النا
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  النا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  187,500
  185,625 فرش سيرنگ مشهد - النا
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  375,000
  371,250 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - النا
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  النا
 4 متري (4 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  500,000
  495,000 فرش سيرنگ مشهد - النا
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  250,000
  247,500 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  187,500
  185,625 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - النا
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  النا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  421,875
  417,657 فرش سيرنگ مشهد - النا
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  500,000
  495,000 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 4 متري (4 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  500,000
  495,000 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  187,500
  185,625 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 2 متري (2 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  250,000
  247,500 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,093,750
  1,082,813 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
0
فرش سيرنگ مشهد - فاخر
   سفارش      
فرش سيرنگ مشهد  فاخر
 6 متري (3 * 2)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  750,000
  742,500 فرش سيرنگ مشهد - فاخر
 صفحه : 1 از 2