جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت


بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ

فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 2
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  420,000
  415,800 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  354,375
  350,832 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  157,500
  155,925 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گل مرغ
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  420,000
  415,800 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  315,000
  311,850 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,260,000
  1,247,400 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  354,375
  350,832 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  210,000
  207,900 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  210,000
  207,900 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  315,000
  311,850 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  157,500
  155,925 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گل مرغ
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  315,000
  311,850 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گل مرغ
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  210,000
  207,900 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گل مرغ
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  354,375
  350,832 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  630,000
  623,700 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گل مرغ
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  157,500
  155,925 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  420,000
  415,800 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گل مرغ
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,260,000
  1,247,400 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گل مرغ
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  918,750
  909,563 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
0
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
   سفارش      
فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال  افشان گلريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  918,750
  909,563 فرش پنجاه رنگ مشهد اردهال - افشان گلريز
 صفحه : 1 از 2