جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت


بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگفرش وزراء فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
فرش وزراء - صبا
   سفارش      
فرش وزراء  صبا
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - صبا
فرش وزراء - باغ بهشت
   سفارش      
فرش وزراء  باغ بهشت
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - باغ بهشت
فرش وزراء - رويال
   سفارش      
فرش وزراء  رويال
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - رويال
فرش وزراء - باغ بهشت
   سفارش      
فرش وزراء  باغ بهشت
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - باغ بهشت
فرش وزراء - باغ بهشت
   سفارش      
فرش وزراء  باغ بهشت
 12 متري (4 * 3)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - باغ بهشت
فرش وزراء - ارکيده
   سفارش      
فرش وزراء  ارکيده
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - ارکيده
فرش وزراء - جشنواره
   سفارش      
فرش وزراء  جشنواره
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - جشنواره
فرش وزراء - اترين
   سفارش      
فرش وزراء  اترين
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - اترين
فرش وزراء - خشتي
   سفارش      
فرش وزراء  خشتي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - خشتي
فرش وزراء - ايلار
   سفارش      
فرش وزراء  ايلار
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - ايلار
فرش وزراء - اريکا
   سفارش      
فرش وزراء  اريکا
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - اريکا
فرش وزراء - نازنين
   سفارش      
فرش وزراء  نازنين
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - نازنين
فرش وزراء - اريکا
   سفارش      
فرش وزراء  اريکا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - اريکا
فرش وزراء - ارکيده
   سفارش      
فرش وزراء  ارکيده
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - ارکيده
فرش وزراء - عرشيا
   سفارش      
فرش وزراء  عرشيا
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - عرشيا
فرش وزراء - اريکا
   سفارش      
فرش وزراء  اريکا
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - اريکا
فرش وزراء - باغ بهشت
   سفارش      
فرش وزراء  باغ بهشت
 3 متري (3 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - باغ بهشت
فرش وزراء - خشتي
   سفارش      
فرش وزراء  خشتي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - خشتي
فرش وزراء - اترين
   سفارش      
فرش وزراء  اترين
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - اترين
فرش وزراء - ايلار
   سفارش      
فرش وزراء  ايلار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - ايلار
 صفحه : 1 از 9