جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت


بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگفرش وزراء فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
0
فرش وزراء - پارادايس
   سفارش      
فرش وزراء  پارادايس
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  962,500
  952,875 فرش وزراء - پارادايس
0
فرش وزراء - نازنين
   سفارش      
فرش وزراء  نازنين
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  220,000
  217,800 فرش وزراء - نازنين
0
فرش وزراء - صبا
   سفارش      
فرش وزراء  صبا
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  660,000
  653,400 فرش وزراء - صبا
0
فرش وزراء - ياس
   سفارش      
فرش وزراء  ياس
 4 متري (4 * 1)  موشي طوسي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  440,000
  435,600 فرش وزراء - ياس
0
فرش وزراء - صبا
   سفارش      
فرش وزراء  صبا
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  440,000
  435,600 فرش وزراء - صبا
0
فرش وزراء - باغ بهشت
   سفارش      
فرش وزراء  باغ بهشت
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  962,500
  952,875 فرش وزراء - باغ بهشت
0
فرش وزراء - فاخر
   سفارش      
فرش وزراء  فاخر
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  440,000
  435,600 فرش وزراء - فاخر
0
فرش وزراء - پارادايس
   سفارش      
فرش وزراء  پارادايس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  165,000
  163,350 فرش وزراء - پارادايس
0
فرش وزراء - النا
   سفارش      
فرش وزراء  النا
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  962,500
  952,875 فرش وزراء - النا
0
فرش وزراء - باغ بهشت
   سفارش      
فرش وزراء  باغ بهشت
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  165,000
  163,350 فرش وزراء - باغ بهشت
0
فرش وزراء - اريکا
   سفارش      
فرش وزراء  اريکا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  660,000
  653,400 فرش وزراء - اريکا
0
فرش وزراء - باغ بهشت
   سفارش      
فرش وزراء  باغ بهشت
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,320,000
  1,306,800 فرش وزراء - باغ بهشت
0
فرش وزراء - اترين
   سفارش      
فرش وزراء  اترين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  371,250
  367,538 فرش وزراء - اترين
0
فرش وزراء - النا
   سفارش      
فرش وزراء  النا
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  962,500
  952,875 فرش وزراء - النا
0
فرش وزراء - ابتين
   سفارش      
فرش وزراء  ابتين
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  660,000
  653,400 فرش وزراء - ابتين
0
فرش وزراء - عرشيا
   سفارش      
فرش وزراء  عرشيا
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  962,500
  952,875 فرش وزراء - عرشيا
0
فرش وزراء - باغ بهشت
   سفارش      
فرش وزراء  باغ بهشت
 3 متري (3 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  330,000
  326,700 فرش وزراء - باغ بهشت
0
فرش وزراء - النا
   سفارش      
فرش وزراء  النا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  660,000
  653,400 فرش وزراء - النا
0
فرش وزراء - اريکا
   سفارش      
فرش وزراء  اريکا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  371,250
  367,538 فرش وزراء - اريکا
0
فرش وزراء - النا
   سفارش      
فرش وزراء  النا
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  330,000
  326,700 فرش وزراء - النا
 صفحه : 1 از 9