جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه

بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش سورنا فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 4
0
فرش سورنا - رمان
   سفارش      
فرش سورنا  رمان
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  525,000
  519,750 فرش سورنا - رمان
0
فرش سورنا - مينا
   سفارش      
فرش سورنا  مينا
 2 متري (2 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  350,000
  346,500 فرش سورنا - مينا
0
فرش سورنا - معجزه
   سفارش      
فرش سورنا  معجزه
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  590,625
  584,719 فرش سورنا - معجزه
0
فرش سورنا - معجزه
   سفارش      
فرش سورنا  معجزه
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  700,000
  693,000 فرش سورنا - معجزه
0
فرش سورنا - مينا
   سفارش      
فرش سورنا  مينا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  590,625
  584,719 فرش سورنا - مينا
0
فرش سورنا - مينا
   سفارش      
فرش سورنا  مينا
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,100,000
  2,079,000 فرش سورنا - مينا
0
فرش سورنا - افشان نايين
   سفارش      
فرش سورنا  افشان نايين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  165,000
  163,350 فرش سورنا - افشان نايين
0
فرش سورنا - افشان نايين
   سفارش      
فرش سورنا  افشان نايين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  371,250
  367,538 فرش سورنا - افشان نايين
0
فرش سورنا - معجزه
   سفارش      
فرش سورنا  معجزه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  262,500
  259,875 فرش سورنا - معجزه
0
فرش سورنا - مينا
   سفارش      
فرش سورنا  مينا
 4 متري (4 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  700,000
  693,000 فرش سورنا - مينا
0
فرش سورنا - مينا
   سفارش      
فرش سورنا  مينا
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  525,000
  519,750 فرش سورنا - مينا
0
فرش سورنا - رمان
   سفارش      
فرش سورنا  رمان
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  700,000
  693,000 فرش سورنا - رمان
0
فرش سورنا - رمان
   سفارش      
فرش سورنا  رمان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,100,000
  2,079,000 فرش سورنا - رمان
0
فرش سورنا - تاج ماهي
   سفارش      
فرش سورنا  تاج ماهي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,100,000
  2,079,000 فرش سورنا - تاج ماهي
0
فرش سورنا - افشان نايين
   سفارش      
فرش سورنا  افشان نايين
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,320,000
  1,306,800 فرش سورنا - افشان نايين
0
فرش سورنا - مينا
   سفارش      
فرش سورنا  مينا
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,531,250
  1,515,938 فرش سورنا - مينا
0
فرش سورنا - معجزه
   سفارش      
فرش سورنا  معجزه
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,531,250
  1,515,938 فرش سورنا - معجزه
0
فرش سورنا - معجزه
   سفارش      
فرش سورنا  معجزه
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  525,000
  519,750 فرش سورنا - معجزه
0
فرش سورنا - رمان
   سفارش      
فرش سورنا  رمان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  590,625
  584,719 فرش سورنا - رمان
0
فرش سورنا - تاج ماهي
   سفارش      
فرش سورنا  تاج ماهي
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  525,000
  519,750 فرش سورنا - تاج ماهي
 صفحه : 1 از 4