جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه


بر اساس تراکم


بر اساس رنگفرش زاگرس فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 14
0
فرش زاگرس - 10014
   سفارش      
فرش زاگرس  10014
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  327,000
  304,000 فرش زاگرس - 10014
0
فرش زاگرس - ترنج تبريز
   سفارش      
فرش زاگرس  ترنج تبريز
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,113,000
  1,035,090 فرش زاگرس - ترنج تبريز
0
فرش زاگرس - اصفهان
   سفارش      
فرش زاگرس  اصفهان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,962,000
  1,824,000 فرش زاگرس - اصفهان
0
فرش زاگرس - بوستان
   سفارش      
فرش زاگرس  بوستان
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  490,000
  456,000 فرش زاگرس - بوستان
0
فرش زاگرس - آرزو سالاري
   سفارش      
فرش زاگرس  آرزو سالاري
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  626,062
  582,242 فرش زاگرس - آرزو سالاري
0
فرش زاگرس - 10004
   سفارش      
فرش زاگرس  10004
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  327,000
  304,000 فرش زاگرس - 10004
0
فرش زاگرس - پاسارگاد
   سفارش      
فرش زاگرس  پاسارگاد
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  2,226,000
  2,070,180 فرش زاگرس - پاسارگاد
0
فرش زاگرس - خورشيد
   سفارش      
فرش زاگرس  خورشيد
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  245,000
  228,000 فرش زاگرس - خورشيد
0
فرش زاگرس - مارال
   سفارش      
فرش زاگرس  مارال
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  742,000
  690,060 فرش زاگرس - مارال
0
فرش زاگرس - افشان سيمرغ
   سفارش      
فرش زاگرس  افشان سيمرغ
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,623,125
  1,509,508 فرش زاگرس - افشان سيمرغ
0
فرش زاگرس - 10008
   سفارش      
فرش زاگرس  10008
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  327,000
  304,000 فرش زاگرس - 10008
0
فرش زاگرس - مارال
   سفارش      
فرش زاگرس  مارال
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  626,062
  582,242 فرش زاگرس - مارال
0
فرش زاگرس - 10018
   سفارش      
فرش زاگرس  10018
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  981,000
  912,000 فرش زاگرس - 10018
0
فرش زاگرس - جوشقان
   سفارش      
فرش زاگرس  جوشقان
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  371,000
  345,030 فرش زاگرس - جوشقان
0
فرش زاگرس - کاشان
   سفارش      
فرش زاگرس  کاشان
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,113,000
  1,035,090 فرش زاگرس - کاشان
0
فرش زاگرس - پاسارگاد
   سفارش      
فرش زاگرس  پاسارگاد
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,623,125
  1,509,508 فرش زاگرس - پاسارگاد
0
فرش زاگرس - گنبد
   سفارش      
فرش زاگرس  گنبد
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  626,062
  582,242 فرش زاگرس - گنبد
0
فرش زاگرس - خشتي
   سفارش      
فرش زاگرس  خشتي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  690,000
  641,700 فرش زاگرس - خشتي
0
فرش زاگرس - گنبد
   سفارش      
فرش زاگرس  گنبد
 4 متري (4 * 1)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  742,000
  690,060 فرش زاگرس - گنبد
0
فرش زاگرس - پاسارگاد
   سفارش      
فرش زاگرس  پاسارگاد
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,113,000
  1,035,090 فرش زاگرس - پاسارگاد
 صفحه : 1 از 14