جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه


بر اساس تراکم


بر اساس رنگفرش زاگرس فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 14
فرش زاگرس - آرزو سالاري
   سفارش      
فرش زاگرس  آرزو سالاري
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - آرزو سالاري
فرش زاگرس - کاشان
   سفارش      
فرش زاگرس  کاشان
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - کاشان
فرش زاگرس - گنبد
   سفارش      
فرش زاگرس  گنبد
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - گنبد
فرش زاگرس - گلستان
   سفارش      
فرش زاگرس  گلستان
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - گلستان
فرش زاگرس - 10008
   سفارش      
فرش زاگرس  10008
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - 10008
فرش زاگرس - 10014
   سفارش      
فرش زاگرس  10014
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - 10014
فرش زاگرس - 10003
   سفارش      
فرش زاگرس  10003
 4 متري (4 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - 10003
فرش زاگرس - افسانه
   سفارش      
فرش زاگرس  افسانه
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش زاگرس - افسانه
فرش زاگرس - اصفهان
   سفارش      
فرش زاگرس  اصفهان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - اصفهان
فرش زاگرس - آرزو سالاري
   سفارش      
فرش زاگرس  آرزو سالاري
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - آرزو سالاري
فرش زاگرس - افشان سيمرغ
   سفارش      
فرش زاگرس  افشان سيمرغ
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - افشان سيمرغ
فرش زاگرس - ترنج تبريز
   سفارش      
فرش زاگرس  ترنج تبريز
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - ترنج تبريز
فرش زاگرس - اصفهان
   سفارش      
فرش زاگرس  اصفهان
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - اصفهان
فرش زاگرس - کاشان
   سفارش      
فرش زاگرس  کاشان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - کاشان
فرش زاگرس - افشان سيمرغ
   سفارش      
فرش زاگرس  افشان سيمرغ
 4 متري (4 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - افشان سيمرغ
فرش زاگرس - طوبي
   سفارش      
فرش زاگرس  طوبي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - طوبي
فرش زاگرس - گلستان
   سفارش      
فرش زاگرس  گلستان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - گلستان
فرش زاگرس - افشان سيمرغ
   سفارش      
فرش زاگرس  افشان سيمرغ
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - افشان سيمرغ
فرش زاگرس - کاشان
   سفارش      
فرش زاگرس  کاشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - کاشان
فرش زاگرس - ترنج تبريز
   سفارش      
فرش زاگرس  ترنج تبريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - ترنج تبريز
 صفحه : 1 از 14