جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه


بر اساس تراکم


بر اساس رنگفرش زاگرس فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 14
0
فرش زاگرس - افسانه
   سفارش      
فرش زاگرس  افسانه
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  388,125
  360,958 فرش زاگرس - افسانه
0
فرش زاگرس - گلستان
   سفارش      
فرش زاگرس  گلستان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  245,000
  228,000 فرش زاگرس - گلستان
0
فرش زاگرس - جوشقان
   سفارش      
فرش زاگرس  جوشقان
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  556,500
  517,545 فرش زاگرس - جوشقان
0
فرش زاگرس - 10018
   سفارش      
فرش زاگرس  10018
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,430,000
  1,330,000 فرش زاگرس - 10018
0
فرش زاگرس - 10014
   سفارش      
فرش زاگرس  10014
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  327,000
  304,000 فرش زاگرس - 10014
0
فرش زاگرس - خورشيد
   سفارش      
فرش زاگرس  خورشيد
 2 متري (2 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  327,000
  304,000 فرش زاگرس - خورشيد
0
فرش زاگرس - افشان برليان
   سفارش      
فرش زاگرس  افشان برليان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  690,000
  641,700 فرش زاگرس - افشان برليان
0
فرش زاگرس - افشان سيمرغ
   سفارش      
فرش زاگرس  افشان سيمرغ
 3 متري (3 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  556,500
  517,545 فرش زاگرس - افشان سيمرغ
0
فرش زاگرس - خورشيد
   سفارش      
فرش زاگرس  خورشيد
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  245,000
  228,000 فرش زاگرس - خورشيد
0
فرش زاگرس - 10008
   سفارش      
فرش زاگرس  10008
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  327,000
  304,000 فرش زاگرس - 10008
0
فرش زاگرس - 10003
   سفارش      
فرش زاگرس  10003
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  245,000
  228,000 فرش زاگرس - 10003
0
فرش زاگرس - 10004
   سفارش      
فرش زاگرس  10004
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,430,000
  1,330,000 فرش زاگرس - 10004
0
فرش زاگرس - ترنج تبريز
   سفارش      
فرش زاگرس  ترنج تبريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,623,125
  1,509,508 فرش زاگرس - ترنج تبريز
0
فرش زاگرس - خورشيد
   سفارش      
فرش زاگرس  خورشيد
 4 متري (4 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  654,000
  608,000 فرش زاگرس - خورشيد
0
فرش زاگرس - گلستان
   سفارش      
فرش زاگرس  گلستان
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  327,000
  304,000 فرش زاگرس - گلستان
0
فرش زاگرس - 10004
   سفارش      
فرش زاگرس  10004
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  490,000
  456,000 فرش زاگرس - 10004
0
فرش زاگرس - 10014
   سفارش      
فرش زاگرس  10014
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  490,000
  456,000 فرش زاگرس - 10014
0
فرش زاگرس - افسانه
   سفارش      
فرش زاگرس  افسانه
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,006,250
  935,816 فرش زاگرس - افسانه
0
فرش زاگرس - کاشان
   سفارش      
فرش زاگرس  کاشان
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  371,000
  345,030 فرش زاگرس - کاشان
0
فرش زاگرس - بوستان
   سفارش      
فرش زاگرس  بوستان
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  654,000
  608,000 فرش زاگرس - بوستان
 صفحه : 1 از 14