جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه


بر اساس تراکم


بر اساس رنگفرش زاگرس فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 14
فرش زاگرس - ترنج تبريز
   سفارش      
فرش زاگرس  ترنج تبريز
 4 متري (4 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - ترنج تبريز
فرش زاگرس - اصفهان
   سفارش      
فرش زاگرس  اصفهان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - اصفهان
فرش زاگرس - 10008
   سفارش      
فرش زاگرس  10008
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - 10008
فرش زاگرس - 10014
   سفارش      
فرش زاگرس  10014
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - 10014
فرش زاگرس - خشتي
   سفارش      
فرش زاگرس  خشتي
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش زاگرس - خشتي
فرش زاگرس - مارال
   سفارش      
فرش زاگرس  مارال
 3 متري (3 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - مارال
فرش زاگرس - پاسارگاد
   سفارش      
فرش زاگرس  پاسارگاد
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - پاسارگاد
فرش زاگرس - مارال
   سفارش      
فرش زاگرس  مارال
 4 متري (4 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - مارال
فرش زاگرس - آرزو سالاري
   سفارش      
فرش زاگرس  آرزو سالاري
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - آرزو سالاري
فرش زاگرس - 10004
   سفارش      
فرش زاگرس  10004
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - 10004
فرش زاگرس - پاسارگاد
   سفارش      
فرش زاگرس  پاسارگاد
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - پاسارگاد
فرش زاگرس - گلستان
   سفارش      
فرش زاگرس  گلستان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - گلستان
فرش زاگرس - ترنج تبريز
   سفارش      
فرش زاگرس  ترنج تبريز
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - ترنج تبريز
فرش زاگرس - کاشان
   سفارش      
فرش زاگرس  کاشان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - کاشان
فرش زاگرس - جوشقان
   سفارش      
فرش زاگرس  جوشقان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - جوشقان
فرش زاگرس - کرمان
   سفارش      
فرش زاگرس  کرمان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - کرمان
فرش زاگرس - آرزو سالاري
   سفارش      
فرش زاگرس  آرزو سالاري
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - آرزو سالاري
فرش زاگرس - 10008
   سفارش      
فرش زاگرس  10008
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - 10008
فرش زاگرس - ترنج تبريز
   سفارش      
فرش زاگرس  ترنج تبريز
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - ترنج تبريز
فرش زاگرس - 10003
   سفارش      
فرش زاگرس  10003
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - 10003
 صفحه : 1 از 14