جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ
فرش اکسير فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 4
0
فرش اکسير - 1202
   سفارش      
فرش اکسير  1202
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  2,700,000
  2,538,000 فرش اکسير - 1202
0
فرش اکسير - 1230
   سفارش      
فرش اکسير  1230
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  337,000
  317,000 فرش اکسير - 1230
0
فرش اکسير - 1209
   سفارش      
فرش اکسير  1209
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  2,700,000
  2,538,000 فرش اکسير - 1209
0
فرش اکسير - 1209
   سفارش      
فرش اکسير  1209
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,968,000
  1,850,000 فرش اکسير - 1209
0
فرش اکسير - 1202
   سفارش      
فرش اکسير  1202
 2 متري (2 * 1)  بنفش
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  450,000
  423,000 فرش اکسير - 1202
0
فرش اکسير - 1205
   سفارش      
فرش اکسير  1205
 2 متري (2 * 1)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  450,000
  423,000 فرش اکسير - 1205
0
فرش اکسير - 1213
   سفارش      
فرش اکسير  1213
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  900,000
  846,000 فرش اکسير - 1213
0
فرش اکسير - 1202
   سفارش      
فرش اکسير  1202
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  450,000
  423,000 فرش اکسير - 1202
0
فرش اکسير - 1202
   سفارش      
فرش اکسير  1202
 9 متري (3.5 * 2.5)  بنفش
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,968,000
  1,850,000 فرش اکسير - 1202
0
فرش اکسير - 1205
   سفارش      
فرش اکسير  1205
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  2,700,000
  2,538,000 فرش اکسير - 1205
0
فرش اکسير - 1204
   سفارش      
فرش اکسير  1204
 6 متري (3 * 2)  بنفش
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,350,000
  1,269,000 فرش اکسير - 1204
0
فرش اکسير - 1209
   سفارش      
فرش اکسير  1209
 4 متري (4 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  900,000
  846,000 فرش اکسير - 1209
0
فرش اکسير - 1204
   سفارش      
فرش اکسير  1204
 3 متري (3 * 1)  بنفش
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  675,000
  634,000 فرش اکسير - 1204
0
فرش اکسير - 1202
   سفارش      
فرش اکسير  1202
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,968,000
  1,850,000 فرش اکسير - 1202
0
فرش اکسير - 1209
   سفارش      
فرش اکسير  1209
 3 متري (3 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  675,000
  634,000 فرش اکسير - 1209
0
فرش اکسير - 1202
   سفارش      
فرش اکسير  1202
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,350,000
  1,269,000 فرش اکسير - 1202
0
فرش اکسير - 1202
   سفارش      
فرش اکسير  1202
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  337,000
  317,000 فرش اکسير - 1202
0
فرش اکسير - 1205
   سفارش      
فرش اکسير  1205
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  450,000
  423,000 فرش اکسير - 1205
0
فرش اکسير - 1205
   سفارش      
فرش اکسير  1205
 3 متري (3 * 1)  فيلي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  675,000
  634,000 فرش اکسير - 1205
0
فرش اکسير - 1209
   سفارش      
فرش اکسير  1209
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  450,000
  423,000 فرش اکسير - 1209
 صفحه : 1 از 4