جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمتبر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ
فرش مشهد اردهال فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 8
0
فرش مشهد اردهال - 3
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  3
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  458,000
  430,000 فرش مشهد اردهال - 3
0
فرش مشهد اردهال - 15
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  15
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,005,000
  1,884,000 فرش مشهد اردهال - 15
0
فرش مشهد اردهال - 13
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  13
 2 متري (2 * 1)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  458,000
  430,000 فرش مشهد اردهال - 13
0
فرش مشهد اردهال - 13
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  13
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  343,000
  323,000 فرش مشهد اردهال - 13
0
فرش مشهد اردهال - 14
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  14
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,005,000
  1,884,000 فرش مشهد اردهال - 14
0
فرش مشهد اردهال - 14
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  14
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,374,000
  1,292,000 فرش مشهد اردهال - 14
0
فرش مشهد اردهال - 2
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  2
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,374,000
  1,292,000 فرش مشهد اردهال - 2
0
فرش مشهد اردهال - 3
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  3
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  859,000
  807,000 فرش مشهد اردهال - 3
0
فرش مشهد اردهال - 15
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  15
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  859,000
  807,000 فرش مشهد اردهال - 15
0
فرش مشهد اردهال - 11
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  11
 4 متري (4 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  916,000
  861,000 فرش مشهد اردهال - 11
0
فرش مشهد اردهال - 13
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  13
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,749,000
  2,584,000 فرش مشهد اردهال - 13
0
فرش مشهد اردهال - 2
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  2
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,749,000
  2,584,000 فرش مشهد اردهال - 2
0
فرش مشهد اردهال - 7
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  7
 قاليچه (1.5 * 2.25)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  859,000
  807,000 فرش مشهد اردهال - 7
0
فرش مشهد اردهال - 2
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  2
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  343,000
  323,000 فرش مشهد اردهال - 2
0
فرش مشهد اردهال - 13
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  13
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,374,000
  1,292,000 فرش مشهد اردهال - 13
0
فرش مشهد اردهال - 7
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  7
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,005,000
  1,884,000 فرش مشهد اردهال - 7
0
فرش مشهد اردهال - 11
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  11
 3 متري (3 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  687,000
  646,000 فرش مشهد اردهال - 11
0
فرش مشهد اردهال - 11
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  11
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  687,000
  646,000 فرش مشهد اردهال - 11
0
فرش مشهد اردهال - 15
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  15
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,749,000
  2,584,000 فرش مشهد اردهال - 15
0
فرش مشهد اردهال - 15
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  15
 4 متري (4 * 1)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  916,000
  861,000 فرش مشهد اردهال - 15
 صفحه : 1 از 8