جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ


فرش ري فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 3
0
فرش ري - 2001
   سفارش      
فرش ري  2001
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,080,000
  1,069,200 فرش ري - 2001
0
فرش ري - سالاري
   سفارش      
فرش ري  سالاري
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  270,000
  267,300 فرش ري - سالاري
0
فرش ري - 2002
   سفارش      
فرش ري  2002
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  360,000
  356,400 فرش ري - 2002
0
فرش ري - 2001
   سفارش      
فرش ري  2001
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  270,000
  267,300 فرش ري - 2001
0
فرش ري - 4003
   سفارش      
فرش ري  4003
 قاليچه (1.5 * 2.25)  قهوه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  607,500
  601,425 فرش ري - 4003
0
فرش ري - 2001
   سفارش      
فرش ري  2001
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  2,160,000
  2,138,400 فرش ري - 2001
0
فرش ري - 2002
   سفارش      
فرش ري  2002
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,080,000
  1,069,200 فرش ري - 2002
0
فرش ري - 2002
   سفارش      
فرش ري  2002
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,575,000
  1,559,250 فرش ري - 2002
0
فرش ري - 4003
   سفارش      
فرش ري  4003
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  2,160,000
  2,138,400 فرش ري - 4003
0
فرش ري - 2001
   سفارش      
فرش ري  2001
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  540,000
  534,600 فرش ري - 2001
0
فرش ري - 2001
   سفارش      
فرش ري  2001
 2 متري (2 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  360,000
  356,400 فرش ري - 2001
0
فرش ري - 2002
   سفارش      
فرش ري  2002
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  540,000
  534,600 فرش ري - 2002
0
فرش ري - سالاري
   سفارش      
فرش ري  سالاري
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  607,500
  601,425 فرش ري - سالاري
0
فرش ري - 2001
   سفارش      
فرش ري  2001
 4 متري (4 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  720,000
  712,800 فرش ري - 2001
0
فرش ري - سالاري
   سفارش      
فرش ري  سالاري
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  720,000
  712,800 فرش ري - سالاري
0
فرش ري - 2002
   سفارش      
فرش ري  2002
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,080,000
  1,069,200 فرش ري - 2002
0
فرش ري - 4003
   سفارش      
فرش ري  4003
 3 متري (3 * 1)  قهوه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  540,000
  534,600 فرش ري - 4003
0
فرش ري - 2001
   سفارش      
فرش ري  2001
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  270,000
  267,300 فرش ري - 2001
0
فرش ري - 2001
   سفارش      
فرش ري  2001
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  607,500
  601,425 فرش ري - 2001
0
فرش ري - 2002
   سفارش      
فرش ري  2002
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  2,160,000
  2,138,400 فرش ري - 2002
 صفحه : 1 از 3