جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمتبر اساس شانه

بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش بهرنگ فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 8
فرش بهرنگ - جام
   سفارش      
فرش بهرنگ  جام
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - جام
فرش بهرنگ - تنديس
   سفارش      
فرش بهرنگ  تنديس
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - تنديس
فرش بهرنگ - نهال
   سفارش      
فرش بهرنگ  نهال
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نهال
فرش بهرنگ - جشنواره
   سفارش      
فرش بهرنگ  جشنواره
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - جشنواره
فرش بهرنگ - جام
   سفارش      
فرش بهرنگ  جام
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - جام
فرش بهرنگ - مهرتاش
   سفارش      
فرش بهرنگ  مهرتاش
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - مهرتاش
فرش بهرنگ - نهال
   سفارش      
فرش بهرنگ  نهال
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نهال
فرش بهرنگ - نهال
   سفارش      
فرش بهرنگ  نهال
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نهال
فرش بهرنگ - باغ بهشت
   سفارش      
فرش بهرنگ  باغ بهشت
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - باغ بهشت
فرش بهرنگ - باغ بهشت
   سفارش      
فرش بهرنگ  باغ بهشت
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - باغ بهشت
فرش بهرنگ - آريا
   سفارش      
فرش بهرنگ  آريا
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - آريا
فرش بهرنگ - النا
   سفارش      
فرش بهرنگ  النا
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - النا
فرش بهرنگ - ترنج
   سفارش      
فرش بهرنگ  ترنج
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - ترنج
فرش بهرنگ - باغ بهشت
   سفارش      
فرش بهرنگ  باغ بهشت
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - باغ بهشت
فرش بهرنگ - جشنواره
   سفارش      
فرش بهرنگ  جشنواره
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - جشنواره
فرش بهرنگ - نايين
   سفارش      
فرش بهرنگ  نايين
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نايين
فرش بهرنگ - النا
   سفارش      
فرش بهرنگ  النا
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - النا
فرش بهرنگ - نايين
   سفارش      
فرش بهرنگ  نايين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نايين
فرش بهرنگ - نهال
   سفارش      
فرش بهرنگ  نهال
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نهال
فرش بهرنگ - نهال
   سفارش      
فرش بهرنگ  نهال
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نهال
 صفحه : 1 از 8