جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمتبر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ
فرش البرز فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 4
0
فرش البرز - مرجان
   سفارش      
فرش البرز  مرجان
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  810,000
  801,900 فرش البرز - مرجان
0
فرش البرز - پرنيان
   سفارش      
فرش البرز  پرنيان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سبز
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  202,500
  200,475 فرش البرز - پرنيان
0
فرش البرز - پرينيان
   سفارش      
فرش البرز  پرينيان
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  540,000
  534,600 فرش البرز - پرينيان
0
فرش البرز - رها
   سفارش      
فرش البرز  رها
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,620,000
  1,603,800 فرش البرز - رها
0
فرش البرز - مرجان
   سفارش      
فرش البرز  مرجان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,181,250
  1,169,438 فرش البرز - مرجان
0
فرش البرز - مرجان
   سفارش      
فرش البرز  مرجان
 3 متري (3 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  405,000
  400,950 فرش البرز - مرجان
0
فرش البرز - مرجان
   سفارش      
فرش البرز  مرجان
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,620,000
  1,603,800 فرش البرز - مرجان
0
فرش البرز - مرجان
   سفارش      
فرش البرز  مرجان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  455,625
  451,069 فرش البرز - مرجان
0
فرش البرز - اسمان
   سفارش      
فرش البرز  اسمان
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,181,250
  1,169,438 فرش البرز - اسمان
0
فرش البرز - اسمان
   سفارش      
فرش البرز  اسمان
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  270,000
  267,300 فرش البرز - اسمان
0
فرش البرز - يلدا(خشتي)
   سفارش      
فرش البرز  يلدا(خشتي)
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  455,625
  451,069 فرش البرز - يلدا(خشتي)
0
فرش البرز - رويا
   سفارش      
فرش البرز  رويا
 3 متري (3 * 1)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  405,000
  400,950 فرش البرز - رويا
0
فرش البرز - رويا
   سفارش      
فرش البرز  رويا
 2 متري (2 * 1)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  270,000
  267,300 فرش البرز - رويا
0
فرش البرز - مرجان
   سفارش      
فرش البرز  مرجان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  455,625
  451,069 فرش البرز - مرجان
0
فرش البرز - رويا
   سفارش      
فرش البرز  رويا
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  540,000
  534,600 فرش البرز - رويا
0
فرش البرز - اسمان
   سفارش      
فرش البرز  اسمان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  202,500
  200,475 فرش البرز - اسمان
0
فرش البرز - اسمان
   سفارش      
فرش البرز  اسمان
 3 متري (3 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  405,000
  400,950 فرش البرز - اسمان
0
فرش البرز - يلدا(خشتي)
   سفارش      
فرش البرز  يلدا(خشتي)
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  405,000
  400,950 فرش البرز - يلدا(خشتي)
0
فرش البرز - رها
   سفارش      
فرش البرز  رها
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  405,000
  400,950 فرش البرز - رها
0
فرش البرز - پرنيان
   سفارش      
فرش البرز  پرنيان
 2 متري (2 * 1)  سبز
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  270,000
  267,300 فرش البرز - پرنيان
 صفحه : 1 از 4