جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه

بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


پايار فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
0
پايار - پرنيان
   سفارش      
پايار  پرنيان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  960,000
  883,000 پايار - پرنيان
0
پايار - سفير
   سفارش      
پايار  سفير
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  797,000
  677,000 پايار - سفير
0
پايار - کهکشان
   سفارش      
پايار  کهکشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  540,000
  496,000 پايار - کهکشان
0
پايار - ساينار
   سفارش      
پايار  ساينار
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,920,000
  1,766,000 پايار - ساينار
0
پايار - گلستان
   سفارش      
پايار  گلستان
 4 متري (4 * 1)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  640,000
  588,000 پايار - گلستان
0
پايار - رمانتيک
   سفارش      
پايار  رمانتيک
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  320,000
  294,000 پايار - رمانتيک
0
پايار - گلستان
   سفارش      
پايار  گلستان
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  320,000
  294,000 پايار - گلستان
0
پايار - کهکشان
   سفارش      
پايار  کهکشان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,920,000
  1,766,000 پايار - کهکشان
0
پايار - ساينار
   سفارش      
پايار  ساينار
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  320,000
  294,000 پايار - ساينار
0
پايار - ادرينا
   سفارش      
پايار  ادرينا
 3 متري (3 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  597,000
  508,000 پايار - ادرينا
0
پايار - اهورا
   سفارش      
پايار  اهورا
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,400,000
  1,288,000 پايار - اهورا
0
پايار - سفير
   سفارش      
پايار  سفير
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,195,000
  1,016,000 پايار - سفير
0
پايار - گلستان
   سفارش      
پايار  گلستان
 6 متري (3 * 2)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  960,000
  883,000 پايار - گلستان
0
پايار - کهکشان
   سفارش      
پايار  کهکشان
 6 متري (3 * 2)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  960,000
  883,000 پايار - کهکشان
0
پايار - گلستان
   سفارش      
پايار  گلستان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  540,000
  496,000 پايار - گلستان
0
پايار - خطيبي
   سفارش      
پايار  خطيبي
 3 متري (3 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  597,000
  508,000 پايار - خطيبي
0
پايار - گلستان
   سفارش      
پايار  گلستان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,920,000
  1,766,000 پايار - گلستان
0
پايار - ادرينا
   سفارش      
پايار  ادرينا
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,744,000
  1,482,000 پايار - ادرينا
0
پايار - نايين اصفهان
   سفارش      
پايار  نايين اصفهان
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  320,000
  294,000 پايار - نايين اصفهان
0
پايار - نايين اصفهان
   سفارش      
پايار  نايين اصفهان
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,400,000
  1,288,000 پايار - نايين اصفهان
 صفحه : 1 از 9