جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه

بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


پايار فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
پايار - پرهام
   سفارش      
پايار  پرهام
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - پرهام
پايار - ترنم
   سفارش      
پايار  ترنم
 3 متري (3 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - ترنم
پايار - پرهام
   سفارش      
پايار  پرهام
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - پرهام
پايار - ادرينا
   سفارش      
پايار  ادرينا
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - ادرينا
پايار - نايين اصفهان
   سفارش      
پايار  نايين اصفهان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - نايين اصفهان
پايار - سفير
   سفارش      
پايار  سفير
 4 متري (4 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - سفير
پايار - کهکشان
   سفارش      
پايار  کهکشان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - کهکشان
پايار - خوشه
   سفارش      
پايار  خوشه
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - خوشه
پايار - خطيبي
   سفارش      
پايار  خطيبي
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - خطيبي
پايار - اهورا
   سفارش      
پايار  اهورا
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - اهورا
پايار - کهکشان
   سفارش      
پايار  کهکشان
 4 متري (4 * 1)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - کهکشان
پايار - آدرينا
   سفارش      
پايار  آدرينا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - آدرينا
پايار - گلستان
   سفارش      
پايار  گلستان
 3 متري (3 * 1)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - گلستان
پايار - کهکشان
   سفارش      
پايار  کهکشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - کهکشان
پايار - اهورا
   سفارش      
پايار  اهورا
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - اهورا
پايار - کهکشان
   سفارش      
پايار  کهکشان
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - کهکشان
پايار - اهورا
   سفارش      
پايار  اهورا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - اهورا
پايار - گلستان
   سفارش      
پايار  گلستان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - گلستان
پايار - گلستان
   سفارش      
پايار  گلستان
 4 متري (4 * 1)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  پايار - گلستان
پايار - سفير
   سفارش      
پايار  سفير
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  پايار - سفير
 صفحه : 1 از 9