جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ
نگين و زمرد مشهد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
0
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 4 متري (4 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
  320,000
  316,800 نگين و زمرد مشهد - 10017
0
نگين و زمرد مشهد - 70000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  70000
 6 متري (3 * 2)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  813,000
  804,870 نگين و زمرد مشهد - 70000
0
نگين و زمرد مشهد - 40000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  40000
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  489,375
  484,482 نگين و زمرد مشهد - 40000
0
نگين و زمرد مشهد - 30000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  30000
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  438,750
  434,363 نگين و زمرد مشهد - 30000
0
نگين و زمرد مشهد - 1002
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  1002
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,146,000
  1,134,540 نگين و زمرد مشهد - 1002
0
نگين و زمرد مشهد - 14009
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14009
 4 متري (4 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  474,000
  469,260 نگين و زمرد مشهد - 14009
0
نگين و زمرد مشهد - 14009
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14009
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  177,750
  175,973 نگين و زمرد مشهد - 14009
0
نگين و زمرد مشهد - 18116
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18116
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
  285,188
  282,337 نگين و زمرد مشهد - 18116
0
نگين و زمرد مشهد - 30000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  30000
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  195,000
  193,050 نگين و زمرد مشهد - 30000
0
نگين و زمرد مشهد - 706
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  706
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  474,000
  469,260 نگين و زمرد مشهد - 706
0
نگين و زمرد مشهد - 2520
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  2520
 2 متري (2 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  260,000
  257,400 نگين و زمرد مشهد - 2520
0
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  177,750
  175,973 نگين و زمرد مشهد - 14000
0
نگين و زمرد مشهد - 708
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  708
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  237,000
  234,630 نگين و زمرد مشهد - 708
0
نگين و زمرد مشهد - 18116
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18116
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
  338,000
  334,620 نگين و زمرد مشهد - 18116
0
نگين و زمرد مشهد - 2520
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  2520
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,137,500
  1,126,125 نگين و زمرد مشهد - 2520
0
نگين و زمرد مشهد - 1002
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  1002
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  573,000
  567,270 نگين و زمرد مشهد - 1002
0
نگين و زمرد مشهد - 300001
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  300001
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  438,750
  434,363 نگين و زمرد مشهد - 300001
0
نگين و زمرد مشهد - 18110
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18110
 6 متري (3 * 2)  لاکي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
  507,000
  501,930 نگين و زمرد مشهد - 18110
0
نگين و زمرد مشهد - 2520
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  2520
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  390,000
  386,100 نگين و زمرد مشهد - 2520
0
نگين و زمرد مشهد - 300001
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  300001
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  195,000
  193,050 نگين و زمرد مشهد - 300001
 صفحه : 1 از 9