جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ
نگين و زمرد مشهد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
0
نگين و زمرد مشهد - 18110
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18110
 12 متري (4 * 3)  لاکي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
  1,014,000
  1,003,860 نگين و زمرد مشهد - 18110
0
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  237,000
  234,630 نگين و زمرد مشهد - 14000
0
نگين و زمرد مشهد - 706
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  706
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  355,500
  351,945 نگين و زمرد مشهد - 706
0
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  711,000
  703,890 نگين و زمرد مشهد - 14000
0
نگين و زمرد مشهد - 30000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  30000
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  195,000
  193,050 نگين و زمرد مشهد - 30000
0
نگين و زمرد مشهد - 18110
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18110
 3 متري (3 * 1)  لاکي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
  253,500
  250,965 نگين و زمرد مشهد - 18110
0
نگين و زمرد مشهد - 30000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  30000
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  390,000
  386,100 نگين و زمرد مشهد - 30000
0
نگين و زمرد مشهد - 33000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  33000
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  506,250
  501,188 نگين و زمرد مشهد - 33000
0
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  177,750
  175,973 نگين و زمرد مشهد - 14000
0
نگين و زمرد مشهد - 14009
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14009
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  711,000
  703,890 نگين و زمرد مشهد - 14009
0
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  399,938
  395,939 نگين و زمرد مشهد - 14000
0
نگين و زمرد مشهد - 300001
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  300001
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  438,750
  434,363 نگين و زمرد مشهد - 300001
0
نگين و زمرد مشهد - 2520
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  2520
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,560,000
  1,544,400 نگين و زمرد مشهد - 2520
0
نگين و زمرد مشهد - 708
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  708
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  1,036,875
  1,026,507 نگين و زمرد مشهد - 708
0
نگين و زمرد مشهد - 300001
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  300001
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  195,000
  193,050 نگين و زمرد مشهد - 300001
0
نگين و زمرد مشهد - 14009
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14009
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  474,000
  469,260 نگين و زمرد مشهد - 14009
0
نگين و زمرد مشهد - 33000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  33000
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  450,000
  445,500 نگين و زمرد مشهد - 33000
0
نگين و زمرد مشهد - 70000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  70000
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  203,250
  201,218 نگين و زمرد مشهد - 70000
0
نگين و زمرد مشهد - 40000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  40000
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,740,000
  1,722,600 نگين و زمرد مشهد - 40000
0
نگين و زمرد مشهد - 18110
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18110
 قاليچه (1.5 * 2.25)  لاکي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
  285,188
  282,337 نگين و زمرد مشهد - 18110
 صفحه : 1 از 9