جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت
بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ
نگين و زمرد مشهد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
0
نگين و زمرد مشهد - 14009
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14009
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  1,422,000
  1,407,780 نگين و زمرد مشهد - 14009
0
نگين و زمرد مشهد - 1002
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  1002
 2 متري (2 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  382,000
  378,180 نگين و زمرد مشهد - 1002
0
نگين و زمرد مشهد - 706
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  706
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  237,000
  234,630 نگين و زمرد مشهد - 706
0
نگين و زمرد مشهد - 40000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  40000
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  435,000
  430,650 نگين و زمرد مشهد - 40000
0
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  177,750
  175,973 نگين و زمرد مشهد - 14000
0
نگين و زمرد مشهد - 40000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  40000
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,268,750
  1,256,063 نگين و زمرد مشهد - 40000
0
نگين و زمرد مشهد - 706
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  706
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  1,422,000
  1,407,780 نگين و زمرد مشهد - 706
0
نگين و زمرد مشهد - 18110
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18110
 2 متري (2 * 1)  لاکي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
  169,000
  167,310 نگين و زمرد مشهد - 18110
0
نگين و زمرد مشهد - 2520
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  2520
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  520,000
  514,800 نگين و زمرد مشهد - 2520
0
نگين و زمرد مشهد - 2520
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  2520
 3 متري (3 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  390,000
  386,100 نگين و زمرد مشهد - 2520
0
نگين و زمرد مشهد - 18110
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18110
 9 متري (3.5 * 2.5)  لاکي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
  739,375
  731,982 نگين و زمرد مشهد - 18110
0
نگين و زمرد مشهد - 33000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  33000
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  300,000
  297,000 نگين و زمرد مشهد - 33000
0
نگين و زمرد مشهد - 1002
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  1002
 3 متري (3 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  573,000
  567,270 نگين و زمرد مشهد - 1002
0
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  399,938
  395,939 نگين و زمرد مشهد - 14000
0
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 6 متري (3 * 2)  آبي
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  711,000
  703,890 نگين و زمرد مشهد - 14000
0
نگين و زمرد مشهد - 300001
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  300001
 قاليچه (1.5 * 2.25)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  438,750
  434,363 نگين و زمرد مشهد - 300001
0
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 12 متري (4 * 3)  گردويي
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
  960,000
  950,400 نگين و زمرد مشهد - 10017
0
نگين و زمرد مشهد - 10017
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  10017
 3 متري (3 * 1)  گردويي
500 شانه - تراکم 1000 - 5 رنگ
  240,000
  237,600 نگين و زمرد مشهد - 10017
0
نگين و زمرد مشهد - 300001
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  300001
 2 متري (2 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  260,000
  257,400 نگين و زمرد مشهد - 300001
0
نگين و زمرد مشهد - 706
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  706
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  1,422,000
  1,407,780 نگين و زمرد مشهد - 706
 صفحه : 1 از 9