جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ


فرش اصيل تبريز فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 7
0
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 2 متري (2 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  363,000
  333,000 فرش اصيل تبريز - شيرفر
0
فرش اصيل تبريز - افشان نائين
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان نائين
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2600 - 8 رنگ
  665,400
  612,168 فرش اصيل تبريز - افشان نائين
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,588,125
  1,461,077 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  612,562
  563,562 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش اصيل تبريز - افشان نائين
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان نائين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2600 - 8 رنگ
  166,350
  153,046 فرش اصيل تبريز - افشان نائين
0
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  239,250
  220,114 فرش اصيل تبريز - سالاري
0
فرش اصيل تبريز - افشان نائين
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان نائين
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2600 - 8 رنگ
  332,700
  306,084 فرش اصيل تبريز - افشان نائين
0
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  538,312
  495,248 فرش اصيل تبريز - سالاري
0
فرش اصيل تبريز - شفقي تبريز
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شفقي تبريز
 3 متري (3 * 1)  فيروزه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  544,500
  500,940 فرش اصيل تبريز - شفقي تبريز
0
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,588,000
  1,461,000 فرش اصيل تبريز - شيرفر
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  272,250
  250,474 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش اصيل تبريز - افشان نائين
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان نائين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2600 - 8 رنگ
  374,288
  344,352 فرش اصيل تبريز - افشان نائين
0
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 قاليچه (2.25 * 1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  538,312
  495,248 فرش اصيل تبريز - سالاري
0
فرش اصيل تبريز - ماهي
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  ماهي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,748,400
  1,608,528 فرش اصيل تبريز - ماهي
0
فرش اصيل تبريز - شفقي تبريز
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شفقي تبريز
 12 متري (4 * 3)  فيروزه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,178,000
  2,003,760 فرش اصيل تبريز - شفقي تبريز
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,089,000
  1,001,880 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,178,000
  2,003,000 فرش اصيل تبريز - شيرفر
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 3 متري (3 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  544,500
  500,940 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,089,000
  1,001,000 فرش اصيل تبريز - شيرفر
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 قاليچه (2.25 * 1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  612,562
  563,562 فرش اصيل تبريز - افشان
 صفحه : 1 از 7