جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ


فرش اصيل تبريز فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 7
0
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  478,500
  440,220 فرش اصيل تبريز - سالاري
0
فرش اصيل تبريز - شفقي تبريز
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شفقي تبريز
 قاليچه (2.25 * 1.5)  فيروزه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  612,562
  563,562 فرش اصيل تبريز - شفقي تبريز
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,089,000
  1,001,880 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش اصيل تبريز - افشان نائين
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان نائين
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2600 - 8 رنگ
  665,400
  612,168 فرش اصيل تبريز - افشان نائين
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,588,125
  1,461,077 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 قاليچه (2.25 * 1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  612,562
  563,562 فرش اصيل تبريز - سالاري
0
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  612,000
  563,000 فرش اصيل تبريز - شيرفر
0
فرش اصيل تبريز - ماهي
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  ماهي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  491,738
  452,402 فرش اصيل تبريز - ماهي
0
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 قاليچه (2.25 * 1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  538,312
  495,248 فرش اصيل تبريز - سالاري
0
فرش اصيل تبريز - الياي تبريز
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  الياي تبريز
 قاليچه (2.25 * 1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2250 - 8 رنگ
  374,288
  344,352 فرش اصيل تبريز - الياي تبريز
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  612,562
  563,562 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 3 متري (3 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  544,000
  500,000 فرش اصيل تبريز - شيرفر
0
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  726,000
  667,000 فرش اصيل تبريز - شيرفر
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 3 متري (3 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  544,500
  500,940 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 4 متري (4 * 1)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  726,000
  667,920 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش اصيل تبريز - شيرفر
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  شيرفر
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,178,000
  2,003,000 فرش اصيل تبريز - شيرفر
0
فرش اصيل تبريز - افشان نائين
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان نائين
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2600 - 8 رنگ
  332,700
  306,084 فرش اصيل تبريز - افشان نائين
0
فرش اصيل تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  سالاري
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,914,000
  1,760,880 فرش اصيل تبريز - سالاري
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  612,562
  563,562 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش اصيل تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  خشتي
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  582,800
  536,176 فرش اصيل تبريز - خشتي
 صفحه : 1 از 7