جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت


بر اساس شانه

بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 2
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  40
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
350 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  88,000
  86,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  40
 12 متري (4 * 3)  کرم
350 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  708,000
  693,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  قاب قرآني
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  962,000
  866,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - لاکي کاشون
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  لاکي کاشون
 12 متري (4 * 3)  لاکي
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  1,320,000
  1,188,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - لاکي کاشون
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  قاب قرآني
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  412,000
  371,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  قاب قرآني
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  660,000
  594,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - لاکي کاشون
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  لاکي کاشون
 قاليچه (1.5 * 2.25)  لاکي
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  412,000
  371,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - لاکي کاشون
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  40
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
350 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  221,000
  216,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - نائين
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  نائين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  165,000
  148,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - نائين
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  40
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
350 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  516,000
  505,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - لاکي کاشون
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  لاکي کاشون
 6 متري (3 * 2)  لاکي
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  660,000
  594,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - لاکي کاشون
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  قاب قرآني
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  1,320,000
  1,188,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  قاب قرآني
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  660,000
  594,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  قاب قرآني
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  962,000
  866,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - نائين
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  نائين
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  962,000
  866,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - نائين
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - نائين
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  نائين
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  1,320,000
  1,188,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - نائين
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  قاب قرآني
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  165,000
  148,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  قاب قرآني
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  165,000
  148,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  قاب قرآني
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1560 - 8 رنگ
  1,320,000
  1,188,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - قاب قرآني
0
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  40
 6 متري (3 * 2)  کرم
350 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  354,000
  346,000 ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
 صفحه : 1 از 2