جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت


بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ


نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 3
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - خورشيد
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  خورشيد
 12 متري (4 * 3)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,380,000
  1,352,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - خورشيد
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  نسترن
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  172,000
  169,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  نسترن
 12 متري (4 * 3)  فندقي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,380,000
  1,352,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - ترانه
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  ترانه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  172,000
  169,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - ترانه
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - باران
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  باران
 9 متري (3.5 * 2.5)  فندقي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,006,000
  986,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - باران
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - ترانه
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  ترانه
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  431,000
  422,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - ترانه
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  شيدا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  172,000
  169,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  نسترن
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  فندقي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  172,000
  169,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - خورشيد
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  خورشيد
 6 متري (3 * 2)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  690,000
  676,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - خورشيد
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - باران
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  باران
 12 متري (4 * 3)  فندقي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,380,000
  1,352,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - باران
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  شيدا
 6 متري (3 * 2)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  690,000
  676,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  شيدا
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,006,000
  986,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  نسترن
 12 متري (4 * 3)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,380,000
  1,352,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - مرواريد
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  مرواريد
 6 متري (3 * 2)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  690,000
  676,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - مرواريد
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  نسترن
 قاليچه (1.5 * 2.25)  فندقي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  431,000
  422,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نائين
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  نائين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  172,000
  169,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نائين
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - ترانه
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  ترانه
 6 متري (3 * 2)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  690,000
  676,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - ترانه
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - مرواريد
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  مرواريد
 قاليچه (1.5 * 2.25)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  431,000
  422,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - مرواريد
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  شيدا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  172,000
  169,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - ترانه
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  ترانه
 قاليچه (1.5 * 2.25)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  431,000
  422,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - ترانه
 صفحه : 1 از 3