جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه


بر اساس قیمت
بر اساس شانه

بر اساس تراکم
بر اساس رنگ

فرش تاپ فرش ماشینی کلاسیک ابریشم
   صفحه : 1 از 4
فرش تاپ - توران
   سفارش      
فرش تاپ  توران
 15 متري (5 * 3)  کرم پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - توران
فرش تاپ - مهشيد
   سفارش      
فرش تاپ  مهشيد
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - مهشيد
فرش تاپ - ثريا
   سفارش      
فرش تاپ  ثريا
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - ثريا
فرش تاپ - افشان
   سفارش      
فرش تاپ  افشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - افشان
فرش تاپ - باغ بهشت
   سفارش      
فرش تاپ  باغ بهشت
 4 متري (4 * 1)  پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - باغ بهشت
فرش تاپ - خطيبي
   سفارش      
فرش تاپ  خطيبي
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - خطيبي
فرش تاپ - مهشيد
   سفارش      
فرش تاپ  مهشيد
 4 متري (4 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - مهشيد
0
فرش تاپ - ثريا
   سفارش      
فرش تاپ  ثريا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  225,000
  211,000 فرش تاپ - ثريا
0
فرش تاپ - توران
   سفارش      
فرش تاپ  توران
 قاليچه (2 * 1.25)  کرم پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  375,000
  352,000 فرش تاپ - توران
فرش تاپ - مهشيد
   سفارش      
فرش تاپ  مهشيد
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - مهشيد
فرش تاپ - خطيبي
   سفارش      
فرش تاپ  خطيبي
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - خطيبي
0
فرش تاپ - ثريا
   سفارش      
فرش تاپ  ثريا
 قاليچه (2 * 1.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  375,000
  352,000 فرش تاپ - ثريا
فرش تاپ - خطيبي
   سفارش      
فرش تاپ  خطيبي
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - خطيبي
0
فرش تاپ - توران
   سفارش      
فرش تاپ  توران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  225,000
  211,000 فرش تاپ - توران
فرش تاپ - خطيبي
   سفارش      
فرش تاپ  خطيبي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - خطيبي
فرش تاپ - ثريا
   سفارش      
فرش تاپ  ثريا
 15 متري (5 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - ثريا
فرش تاپ - خطيبي
   سفارش      
فرش تاپ  خطيبي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - خطيبي
فرش تاپ - توران
   سفارش      
فرش تاپ  توران
 50 سانتي متر * 80 سانتي متر  کرم پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - توران
فرش تاپ - مهشيد
   سفارش      
فرش تاپ  مهشيد
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - مهشيد
فرش تاپ - ثريا
   سفارش      
فرش تاپ  ثريا
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - ثريا
 صفحه : 1 از 4