جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمتبر اساس شانه

بر اساس تراکم


بر اساس رنگ


فرش برليان فرش ماشینی کلاسیک ابریشم
   صفحه : 1 از 12
0
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,203,125
  1,191,094 فرش برليان - 3014
0
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  412,500
  408,375 فرش برليان - 3014
0
فرش برليان - 3021
   سفارش      
فرش برليان  3021
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  412,500
  408,375 فرش برليان - 3021
0
فرش برليان - 3025
   سفارش      
فرش برليان  3025
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  550,000
  544,500 فرش برليان - 3025
0
فرش برليان - 3025
   سفارش      
فرش برليان  3025
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  412,500
  408,375 فرش برليان - 3025
0
فرش برليان - نازگل
   سفارش      
فرش برليان  نازگل
 6 متري (3 * 2)  آبي
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  888,000
  683,000 فرش برليان - نازگل
0
فرش برليان - 3015
   سفارش      
فرش برليان  3015
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  206,250
  204,188 فرش برليان - 3015
0
فرش برليان - افرين
   سفارش      
فرش برليان  افرين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  499,000
  384,000 فرش برليان - افرين
0
فرش برليان - افشان
   سفارش      
فرش برليان  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  195,000
  159,000 فرش برليان - افشان
0
فرش برليان - افشان نايين
   سفارش      
فرش برليان  افشان نايين
 2 متري (2 * 1)  کرم حاشيه مسي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  250,000
  247,500 فرش برليان - افشان نايين
0
فرش برليان - ريزماهي
   سفارش      
فرش برليان  ريزماهي
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,093,750
  1,082,813 فرش برليان - ريزماهي
0
فرش برليان - ترنم
   سفارش      
فرش برليان  ترنم
 2 متري (2 * 1)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  260,000
  213,000 فرش برليان - ترنم
0
فرش برليان - 3015
   سفارش      
فرش برليان  3015
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,650,000
  1,633,500 فرش برليان - 3015
0
فرش برليان - ارکيده
   سفارش      
فرش برليان  ارکيده
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  421,875
  417,657 فرش برليان - ارکيده
0
فرش برليان - 3015
   سفارش      
فرش برليان  3015
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  412,500
  408,375 فرش برليان - 3015
0
فرش برليان - افشان نايين
   سفارش      
فرش برليان  افشان نايين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم حاشيه مسي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  421,875
  417,657 فرش برليان - افشان نايين
1
فرش برليان - شاهانه
   سفارش      
فرش برليان  شاهانه
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  1,137,000
  932,000 فرش برليان - شاهانه
0
فرش برليان - ابتين
   سفارش      
فرش برليان  ابتين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  187,500
  185,625 فرش برليان - ابتين
0
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  550,000
  544,500 فرش برليان - 3014
0
فرش برليان - مرواريد
   سفارش      
فرش برليان  مرواريد
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  499,000
  384,000 فرش برليان - مرواريد
 صفحه : 1 از 12