جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت


بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ


فرش شاهکار شفق تبريز فرش ماشینی کلاسیک ابریشم
   صفحه : 1 از 12
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 3 متري (3 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  369,000
  332,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جم
0
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 4 متري (4 * 1)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  492,000
  442,000 فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
0
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 2 متري (2 * 1)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  246,000
  221,000 فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيانيک
 قاليچه (2 * 1.25)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  307,000
  276,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيلوفر
 قاليچه (2 * 1.25)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  307,000
  276,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 قاليچه (2 * 1.25)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  307,000
  276,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
0
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيانيک
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 4 متري (4 * 1)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  492,000
  442,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
0
فرش شاهکار شفق تبريز - ماندگار
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  ماندگار
 3 متري (3 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  369,000
  332,000 فرش شاهکار شفق تبريز - ماندگار
0
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
0
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 قاليچه (2 * 1.25)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  307,000
  276,000 فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
0
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
0
فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  ميراث
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  184,000
  166,000 فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
 صفحه : 1 از 12