جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت

بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگ


فرش تهران فرش مدرن فانتزی
   صفحه : 1 از 8
0
فرش تهران - عشاير
   سفارش      
فرش تهران  عشاير
 2 متري (2 * 1)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  98,000
  92,120 فرش تهران - عشاير
0
فرش تهران - نامدار
   سفارش      
فرش تهران  نامدار
 قاليچه (2.25 * 1.5)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  165,375
  155,457 فرش تهران - نامدار
فرش تهران - اورانوس
   سفارش      
فرش تهران  اورانوس
 4 متري (4 * 1)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
 
  فرش تهران - اورانوس
فرش تهران - ستاره
   سفارش      
فرش تهران  ستاره
 3 متري (3 * 1)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
 
  فرش تهران - ستاره
0
فرش تهران - 3005
   سفارش      
فرش تهران  3005
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  83,400
  78,396 فرش تهران - 3005
0
فرش تهران - 3005
   سفارش      
فرش تهران  3005
 9 متري (3.5 * 2.5)  نقره اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  486,500
  457,310 فرش تهران - 3005
فرش تهران - داليا
   سفارش      
فرش تهران  داليا
 2 متري (2 * 1)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
 
  فرش تهران - داليا
0
فرش تهران - نامدار
   سفارش      
فرش تهران  نامدار
 2 متري (2 * 1)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  98,000
  92,120 فرش تهران - نامدار
فرش تهران - پريا
   سفارش      
فرش تهران  پريا
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
 
  فرش تهران - پريا
0
فرش تهران - آرتيميس
   سفارش      
فرش تهران  آرتيميس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
320 شانه - تراکم 960 - 5 رنگ
  48,000
  45,120 فرش تهران - آرتيميس
0
فرش تهران - کتيبه
   سفارش      
فرش تهران  کتيبه
 9 متري (3.5 * 2.5)  موشي طوسي
320 شانه - تراکم 960 - 5 رنگ
  280,000
  263,200 فرش تهران - کتيبه
0
فرش تهران - شبديز
   سفارش      
فرش تهران  شبديز
 4 متري (4 * 1)  کرم
320 شانه - تراکم 960 - 5 رنگ
  128,000
  120,320 فرش تهران - شبديز
0
فرش تهران - گوهر
   سفارش      
فرش تهران  گوهر
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  588,000
  552,720 فرش تهران - گوهر
0
فرش تهران - آرتيميس
   سفارش      
فرش تهران  آرتيميس
 3 متري (3 * 1)  مسي
320 شانه - تراکم 960 - 5 رنگ
  96,000
  90,240 فرش تهران - آرتيميس
0
فرش تهران - 3005
   سفارش      
فرش تهران  3005
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  نقره اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  83,400
  78,396 فرش تهران - 3005
0
فرش تهران - نامدار
   سفارش      
فرش تهران  نامدار
 4 متري (4 * 1)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  196,000
  184,240 فرش تهران - نامدار
0
فرش تهران - 3005
   سفارش      
فرش تهران  3005
 12 متري (4 * 3)  کرم حاشيه مسي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  667,200
  627,168 فرش تهران - 3005
فرش تهران - پريا
   سفارش      
فرش تهران  پريا
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
 
  فرش تهران - پريا
0
فرش تهران - 3005
   سفارش      
فرش تهران  3005
 4 متري (4 * 1)  کرم
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
  222,400
  209,056 فرش تهران - 3005
فرش تهران - ستاره
   سفارش      
فرش تهران  ستاره
 2 متري (2 * 1)  قهوه اي
320 شانه - تراکم 960 - 6 رنگ
 
  فرش تهران - ستاره
 صفحه : 1 از 8