جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه


بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم
   صفحه : 1 از 45
فرش برليان - النا
   سفارش      
فرش برليان  النا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - النا
فرش برليان - النا
   سفارش      
فرش برليان  النا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - النا
فرش برليان - 3025
   سفارش      
فرش برليان  3025
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - 3025
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 3 متري (3 * 1)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش عرش - ماندگار
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 3 متري (3 * 1)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
فرش برليان - ارکيده
   سفارش      
فرش برليان  ارکيده
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - ارکيده
فرش ابريشم طلايي - سيما
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  سيما
 3 متري (3 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - سيما
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 4 متري (4 * 1)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - جم
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 4 متري (4 * 1)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
فرش کرامتيان - رويال
   سفارش      
فرش کرامتيان  رويال
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گل بهي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - رويال
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گل دشت
 قاليچه (2 * 1.25)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
فرش ديبا - ماندگار
   سفارش      
فرش ديبا  ماندگار
 2 متري (2 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - ماندگار
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 قاليچه (2 * 1.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - سام
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 قاليچه (1.5 * 2.25)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - 3014
فرش ديبا - خورشيد ديبا کرم
   سفارش      
فرش ديبا  خورشيد ديبا کرم
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - خورشيد ديبا کرم
فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيانيک
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
 صفحه : 1 از 45