جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه


بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم
   صفحه : 1 از 45
فرش برليان - 3015
   سفارش      
فرش برليان  3015
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - 3015
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 3 متري (3 * 1)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
فرش برليان - ارکيده
   سفارش      
فرش برليان  ارکيده
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - ارکيده
فرش عرش - عرشيا
   سفارش      
فرش عرش  عرشيا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش عرش - عرشيا
فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيلوفر
 3 متري (3 * 1)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
فرش برليان - اترين
   سفارش      
فرش برليان  اترين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - اترين
فرش فرهي - درخت زندگي
   سفارش      
فرش فرهي  درخت زندگي
 قاليچه (2 * 1.25)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - درخت زندگي
فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
   سفارش      
فرش ديبا  حرير ديبا مشکي
 3 متري (3 * 1)  مشکي
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
فرش برليان - اترين
   سفارش      
فرش برليان  اترين
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - اترين
فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گل دشت
 2 متري (2 * 1)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش عرش - ماندگار
فرش برليان - افشان يادگار
   سفارش      
فرش برليان  افشان يادگار
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - افشان يادگار
فرش برليان - اترين
   سفارش      
فرش برليان  اترين
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - اترين
فرش برليان - النا
   سفارش      
فرش برليان  النا
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - النا
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش عرش - ماندگار
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
فرش برليان - 3025
   سفارش      
فرش برليان  3025
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - 3025
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - سام
 صفحه : 1 از 45