جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه


بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم
   صفحه : 1 از 45
فرش برليان - 3015
   سفارش      
فرش برليان  3015
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - 3015
فرش تاپ - خطيبي
   سفارش      
فرش تاپ  خطيبي
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - خطيبي
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 3 متري (3 * 1)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
فرش کرامتيان - سلطاني
   سفارش      
فرش کرامتيان  سلطاني
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - سلطاني
فرش برليان - سلطنتي
   سفارش      
فرش برليان  سلطنتي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - سلطنتي
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 قاليچه (2 * 1.25)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 قاليچه (2 * 1.25)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گلريز
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
فرش برليان - ارکيده
   سفارش      
فرش برليان  ارکيده
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - ارکيده
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
فرش فرهي - ساغر
   سفارش      
فرش فرهي  ساغر
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - ساغر
فرش کرامتيان - طرح عشاير
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح عشاير
 قاليچه (1.5 * 2.25)  طلايي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - طرح عشاير
فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گلريز
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
فرش برليان - افرين
   سفارش      
فرش برليان  افرين
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
 
  فرش برليان - افرين
فرش برليان - اترين
   سفارش      
فرش برليان  اترين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - اترين
فرش کرامتيان - طرح انتيک
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح انتيک
 قاليچه (1.5 * 2.25)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
 
  فرش کرامتيان - طرح انتيک
فرش تاپ - ثريا
   سفارش      
فرش تاپ  ثريا
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - ثريا
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش برليان - 3014
 صفحه : 1 از 45