جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه
بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک اکریلیک یک ذرع و نیم (1*1.5)
   صفحه : 1 از 61
0
فرش پرشين تهران - عريضه
   سفارش      
فرش پرشين تهران  عريضه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  181,500
  179,685 فرش پرشين تهران - عريضه
0
فرش ديبا - پارادايس عمارت کرم
   سفارش      
فرش ديبا  پارادايس عمارت کرم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  207,000
  186,300 فرش ديبا - پارادايس عمارت کرم
0
فرش ابريشم کاشان  - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم کاشان   مسرور
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  240,000
  237,600 فرش ابريشم کاشان  - مسرور
0
فرش ديبا - 1060 عمارت کرم
   سفارش      
فرش ديبا  1060 عمارت کرم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  285,000
  256,500 فرش ديبا - 1060 عمارت کرم
0
فرش کاخ - خاتم اصفهان
   سفارش      
فرش کاخ  خاتم اصفهان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  268,000
  241,000 فرش کاخ - خاتم اصفهان
0
فرش بهشتي تبريز - 3012
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  3012
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  277,000
  249,000 فرش بهشتي تبريز - 3012
0
فرش عرشيا - پارادايس
   سفارش      
فرش عرشيا  پارادايس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  180,000
  178,200 فرش عرشيا - پارادايس
0
فرش قيطران - بيکران
   سفارش      
فرش قيطران  بيکران
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  281,000
  272,000 فرش قيطران - بيکران
0
فرش مشهد - 702043
   سفارش      
فرش مشهد  702043
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  217,500
  215,325 فرش مشهد - 702043
0
فرش زاگرس - افشان سيمرغ
   سفارش      
فرش زاگرس  افشان سيمرغ
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  278,250
  258,776 فرش زاگرس - افشان سيمرغ
0
فرش ابريشم طلايي - زرين
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  زرين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  292,500
  289,575 فرش ابريشم طلايي - زرين
0
فرش بهشتي تبريز - 3017
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  3017
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  277,000
  249,000 فرش بهشتي تبريز - 3017
0
فرش بهشتي تبريز - هزار نقش
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  هزار نقش
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  277,000
  249,000 فرش بهشتي تبريز - هزار نقش
0
فرش ديپلمات - 6055
   سفارش      
فرش ديپلمات  6055
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  307,500
  276,750 فرش ديپلمات - 6055
0
فرش رويان - پارادايس
   سفارش      
فرش رويان  پارادايس
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  172,500
  170,775 فرش رويان - پارادايس
0
فرش ماهور - آرينا
   سفارش      
فرش ماهور  آرينا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  274,500
  271,755 فرش ماهور - آرينا
0
فرش يلداي کوير - پرستو
   سفارش      
فرش يلداي کوير  پرستو
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  247,500
  245,025 فرش يلداي کوير - پرستو
0
فرش مشهد - 702133
   سفارش      
فرش مشهد  702133
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  217,500
  215,325 فرش مشهد - 702133
فرش بهرنگ - نايين
   سفارش      
فرش بهرنگ  نايين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نايين
0
فرش ماهور - ترمه
   سفارش      
فرش ماهور  ترمه
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  177,000
  175,230 فرش ماهور - ترمه
 صفحه : 1 از 61