جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه
بر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک اکریلیک یک ذرع و نیم (1*1.5)
   صفحه : 1 از 61
0
فرش ماهور - گل افشان
   سفارش      
فرش ماهور  گل افشان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  177,000
  175,230 فرش ماهور - گل افشان
0
فرش کاخ - ريز ماهي تبريز
   سفارش      
فرش کاخ  ريز ماهي تبريز
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  268,000
  241,000 فرش کاخ - ريز ماهي تبريز
0
بافته هاي مهستان کاشان - آترين
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  آترين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  256,000
  217,000 بافته هاي مهستان کاشان - آترين
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - خورشيد
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  خورشيد
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  172,000
  169,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - خورشيد
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - 1018
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  1018
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  199,000
  189,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - 1018
0
فرش هديه - امير
   سفارش      
فرش هديه  امير
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  349,500
  346,005 فرش هديه - امير
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - آثار نگين کرم
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   آثار نگين کرم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  300,000
  258,000 فرش نگين ابريشم مشهد  - آثار نگين کرم
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - شهرزاد نگين
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   شهرزاد نگين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  172,500
  155,250 فرش نگين ابريشم مشهد  - شهرزاد نگين
0
فرش زاگرس - گلستان
   سفارش      
فرش زاگرس  گلستان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  245,000
  228,000 فرش زاگرس - گلستان
0
فرش ماهور - اريکا
   سفارش      
فرش ماهور  اريکا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  274,500
  271,755 فرش ماهور - اريکا
0
فرش سورنا - مينا
   سفارش      
فرش سورنا  مينا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  262,500
  259,875 فرش سورنا - مينا
فرش عظيم زاده - ستايش
   سفارش      
فرش عظيم زاده  ستايش
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - ستايش
0
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  300,000
  297,000 فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
0
فرش بهشتي تبريز - نائين
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  نائين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  293,000
  264,000 فرش بهشتي تبريز - نائين
0
فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
   سفارش      
فرش مهتاب پارسيان   ستاره
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  آبي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  210,000
  207,900 فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
0
صنايع فرش خالقي - بهار
   سفارش      
صنايع فرش خالقي  بهار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  257,000
  226,000 صنايع فرش خالقي - بهار
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - گندم نگين کرم
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   گندم نگين کرم
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  172,500
  155,250 فرش نگين ابريشم مشهد  - گندم نگين کرم
فرش بهرنگ - نهال
   سفارش      
فرش بهرنگ  نهال
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - نهال
0
فرش هديه - گل ومرغ
   سفارش      
فرش هديه  گل ومرغ
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  349,500
  346,005 فرش هديه - گل ومرغ
0
فرش ديپلمات - برليان
   سفارش      
فرش ديپلمات  برليان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  240,000
  216,000 فرش ديپلمات - برليان
 صفحه : 1 از 61