جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت


بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکمبر اساس رنگ
فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک قالیچه (1.5 * 2.5)
   صفحه : 1 از 61
0
فرش هديه - 10023
   سفارش      
فرش هديه  10023
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  448,875
  444,387 فرش هديه - 10023
0
فرش رويان - پديده
   سفارش      
فرش رويان  پديده
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  523,125
  517,894 فرش رويان - پديده
0
فرش مشهد اردهال - 15
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  15
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  859,000
  807,000 فرش مشهد اردهال - 15
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ديپلمات
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ديپلمات
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ديپلمات
فرش عظيم زاده - نيلوفر
   سفارش      
فرش عظيم زاده  نيلوفر
 قاليچه (1.5 * 2.25)  فيروزه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - نيلوفر
0
پايار - سالاري
   سفارش      
پايار  سالاري
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  672,000
  571,000 پايار - سالاري
0
فرش مهتاب پارسيان  - اساطير
   سفارش      
فرش مهتاب پارسيان   اساطير
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  472,500
  467,775 فرش مهتاب پارسيان  - اساطير
0
فرش ديپلمات - گل نقش
   سفارش      
فرش ديپلمات  گل نقش
 قاليچه (1.5 * 2.25)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  540,000
  486,000 فرش ديپلمات - گل نقش
0
فرش ديپلمات - فرانسوي
   سفارش      
فرش ديپلمات  فرانسوي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي کاربني
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  540,000
  486,000 فرش ديپلمات - فرانسوي
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - اهورا نگين آبي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   اهورا نگين آبي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  556,875
  501,195 فرش نگين ابريشم مشهد  - اهورا نگين آبي
0
فرش ثمين کاشان - سالاري
   سفارش      
فرش ثمين کاشان  سالاري
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3100 - 10 رنگ
  590,625
  584,719 فرش ثمين کاشان - سالاري
0
فرش ديپلمات - ماهي نقش جهان
   سفارش      
فرش ديپلمات  ماهي نقش جهان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  540,000
  486,000 فرش ديپلمات - ماهي نقش جهان
فرش عظيم زاده - ماندگار
   سفارش      
فرش عظيم زاده  ماندگار
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - ماندگار
0
فرش وزراء - خشتي
   سفارش      
فرش وزراء  خشتي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  371,250
  367,538 فرش وزراء - خشتي
0
فرش بهشتي تبريز - افشان ارمغان
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  افشان ارمغان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  631,000
  587,000 فرش بهشتي تبريز - افشان ارمغان
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  612,562
  563,562 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش بهشتي تبريز - گلستان
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  گلستان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  693,000
  624,000 فرش بهشتي تبريز - گلستان
0
فرش مشهد اردهال - 7
   سفارش      
فرش مشهد اردهال  7
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  859,000
  807,000 فرش مشهد اردهال - 7
0
فرش رويان - شاهکار
   سفارش      
فرش رويان  شاهکار
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  354,375
  350,832 فرش رويان - شاهکار
0
فرش ديپلمات - 2050
   سفارش      
فرش ديپلمات  2050
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي کاربني
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  691,875
  622,695 فرش ديپلمات - 2050
 صفحه : 1 از 61