جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه


بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگفرش ماشینی کلاسیک ابریشم قالیچه (1.5 * 2.5)
   صفحه : 1 از 5
0
فرش برليان - افرين
   سفارش      
فرش برليان  افرين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  499,000
  384,000 فرش برليان - افرين
0
فرش کرامتيان - اصفهان
   سفارش      
فرش کرامتيان  اصفهان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم ابي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  506,000
  491,000 فرش کرامتيان - اصفهان
0
فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گل دشت
 قاليچه (1.5 * 2.25)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  438,750
  434,363 فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
0
فرش ديبا - مسرور
   سفارش      
فرش ديبا  مسرور
 قاليچه (1.5 * 2.25)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  509,625
  458,665 فرش ديبا - مسرور
0
فرش ديبا - فاخر ديبا قهوه اي
   سفارش      
فرش ديبا  فاخر ديبا قهوه اي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
  624,375
  561,945 فرش ديبا - فاخر ديبا قهوه اي
0
فرش برليان - ارکيده
   سفارش      
فرش برليان  ارکيده
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  421,875
  417,657 فرش برليان - ارکيده
0
فرش ديبا - سوگند ديبا قهوه اي
   سفارش      
فرش ديبا  سوگند ديبا قهوه اي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  509,625
  458,665 فرش ديبا - سوگند ديبا قهوه اي
0
فرش برليان - افشان نايين
   سفارش      
فرش برليان  افشان نايين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم حاشيه مسي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  421,875
  417,657 فرش برليان - افشان نايين
0
فرش ابريشم طلايي - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  مسرور
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  438,750
  434,363 فرش ابريشم طلايي - مسرور
0
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 قاليچه (1.5 * 2.25)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  405,000
  356,000 فرش عرش - ماندگار
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - سام
0
فرش برليان - مرواريد
   سفارش      
فرش برليان  مرواريد
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  499,000
  384,000 فرش برليان - مرواريد
0
فرش برليان - افشان يادگار
   سفارش      
فرش برليان  افشان يادگار
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  421,875
  417,657 فرش برليان - افشان يادگار
0
فرش برليان - النا
   سفارش      
فرش برليان  النا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  421,875
  417,657 فرش برليان - النا
فرش تاپ - خطيبي
   سفارش      
فرش تاپ  خطيبي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - خطيبي
فرش فرهي - اطلس
   سفارش      
فرش فرهي  اطلس
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - اطلس
0
فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
   سفارش      
فرش ديبا  حرير ديبا مشکي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  مشکي
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
  624,375
  561,945 فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
فرش فرهي - ساغر
   سفارش      
فرش فرهي  ساغر
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - ساغر
0
فرش تاپ - توران
   سفارش      
فرش تاپ  توران
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  506,000
  475,000 فرش تاپ - توران
0
فرش برليان - نسترن
   سفارش      
فرش برليان  نسترن
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  438,000
  359,000 فرش برليان - نسترن
 صفحه : 1 از 5