جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 6 متری (3 * 2)
   صفحه : 1 از 64
0
فرش البرز - مرجان
   سفارش      
فرش البرز  مرجان
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  810,000
  801,900 فرش البرز - مرجان
0
فرش رويان - اليا
   سفارش      
فرش رويان  اليا
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  630,000
  623,700 فرش رويان - اليا
0
فرش شاهکار آريايي - 3015
   سفارش      
فرش شاهکار آريايي  3015
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,020,000
  1,009,800 فرش شاهکار آريايي - 3015
فرش بهرنگ - صبا
   سفارش      
فرش بهرنگ  صبا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - صبا
0
فرش زاگرس - ترنج تبريز
   سفارش      
فرش زاگرس  ترنج تبريز
 6 متري (3 * 2)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  1,113,000
  1,035,090 فرش زاگرس - ترنج تبريز
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 6 متري (3 * 2)  پيازي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  798,000
  758,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
0
فرش خوب - شاه عباسي
   سفارش      
فرش خوب  شاه عباسي
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 3200 - 10 رنگ
  949,000
  892,000 فرش خوب - شاه عباسي
0
فرش رويان - گلوريا
   سفارش      
فرش رويان  گلوريا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  930,000
  920,700 فرش رويان - گلوريا
0
فرش اسطوره - نيلوفر
   سفارش      
فرش اسطوره  نيلوفر
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,224,000
  1,053,000 فرش اسطوره - نيلوفر
0
فرش کاخ - نقشه شفقي تبريز
   سفارش      
فرش کاخ  نقشه شفقي تبريز
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,074,000
  967,000 فرش کاخ - نقشه شفقي تبريز
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - سيمرغ
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   سيمرغ
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,080,000
  1,069,200 فرش نگين ابريشم مشهد  - سيمرغ
0
فرش ابريشم طلايي - 3010
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3010
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3600 - 12 رنگ
  1,200,000
  1,188,000 فرش ابريشم طلايي - 3010
0
فرش اسطوره - تبريز
   سفارش      
فرش اسطوره  تبريز
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  975,000
  897,000 فرش اسطوره - تبريز
0
فرش بهشتي تبريز - هزار نقش
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  هزار نقش
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,110,000
  999,000 فرش بهشتي تبريز - هزار نقش
0
فرش ابريشم کاشان  - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم کاشان   مسرور
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  750,000
  742,500 فرش ابريشم کاشان  - مسرور
فرش بهرنگ - جام
   سفارش      
فرش بهرنگ  جام
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - جام
0
فرش اسطوره - لاله
   سفارش      
فرش اسطوره  لاله
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,050,000
  934,000 فرش اسطوره - لاله
فرش عظيم زاده - ماندگار
   سفارش      
فرش عظيم زاده  ماندگار
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - ماندگار
0
فرش خوب - 975
   سفارش      
فرش خوب  975
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1000 - 6 رنگ
  600,000
  570,000 فرش خوب - 975
0
فرش هديه - 10028
   سفارش      
فرش هديه  10028
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  798,000
  790,020 فرش هديه - 10028
 صفحه : 1 از 64