جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 6 متری (3 * 2)
   صفحه : 1 از 64
فرش بهرنگ - جشنواره
   سفارش      
فرش بهرنگ  جشنواره
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - جشنواره
0
فرش بهشتي تبريز - افشان يادگار
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  افشان يادگار
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,009,000
  939,000 فرش بهشتي تبريز - افشان يادگار
فرش خوب - نوين فر تبريز
   سفارش      
فرش خوب  نوين فر تبريز
 6 متري (3 * 2)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 3200 - 10 رنگ
 
  فرش خوب - نوين فر تبريز
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
   سفارش      
ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد  40
 6 متري (3 * 2)  کرم
350 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  ستاره فروشگاه ستاره کوير يزد - 40
فرش زربافت پارس - سلطنتي
   سفارش      
فرش زربافت پارس  سلطنتي
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش زربافت پارس - سلطنتي
0
فرش بهشتي تبريز - جشنواره
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  جشنواره
 6 متري (3 * 2)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,110,000
  999,000 فرش بهشتي تبريز - جشنواره
0
فرش بهشتي تبريز - مهتاب
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  مهتاب
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,110,000
  999,000 فرش بهشتي تبريز - مهتاب
فرش ديبا - النا عمارت کرم
   سفارش      
فرش ديبا  النا عمارت کرم
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ديبا - النا عمارت کرم
فرش اسطوره - ياسمين
   سفارش      
فرش اسطوره  ياسمين
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش اسطوره - ياسمين
0
فرش بهشتي تبريز - کل نقش
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  کل نقش
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  774,000
  728,000 فرش بهشتي تبريز - کل نقش
فرش رويان - پروانه
   سفارش      
فرش رويان  پروانه
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش رويان - پروانه
فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
   سفارش      
فرش مهتاب پارسيان   ستاره
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
فرش افق - 22
   سفارش      
فرش افق  22
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش افق - 22
فرش خوب - 8060
   سفارش      
فرش خوب  8060
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش خوب - 8060
فرش تبريز - 10039
   سفارش      
فرش تبريز  10039
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش تبريز - 10039
فرش پرشين تهران - عريضه
   سفارش      
فرش پرشين تهران  عريضه
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - عريضه
فرش ديبا - عروس عمارت کرم
   سفارش      
فرش ديبا  عروس عمارت کرم
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ديبا - عروس عمارت کرم
فرش ديپلمات - 6050
   سفارش      
فرش ديپلمات  6050
 6 متري (3 * 2)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 6050
فرش ثمين کاشان - ارغوان
   سفارش      
فرش ثمين کاشان  ارغوان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3100 - 10 رنگ
 
  فرش ثمين کاشان - ارغوان
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
 صفحه : 1 از 64