جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک ابریشم 6 متری (3 * 2)
   صفحه : 1 از 6
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
فرش تاپ - مهشيد
   سفارش      
فرش تاپ  مهشيد
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش تاپ - مهشيد
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جم
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
0
فرش برليان - افشان نايين
   سفارش      
فرش برليان  افشان نايين
 6 متري (3 * 2)  کرم حاشيه مسي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  750,000
  742,500 فرش برليان - افشان نايين
0
فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گل دشت
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  780,000
  772,200 فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيلوفر
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
0
فرش برليان - مجلسي
   سفارش      
فرش برليان  مجلسي
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  750,000
  742,500 فرش برليان - مجلسي
0
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 6 متري (3 * 2)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  825,000
  816,750 فرش برليان - 3014
0
فرش برليان - ترنم
   سفارش      
فرش برليان  ترنم
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  780,000
  639,000 فرش برليان - ترنم
0
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
0
فرش ديبا - مسرور
   سفارش      
فرش ديبا  مسرور
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  906,000
  815,400 فرش ديبا - مسرور
0
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  720,000
  633,000 فرش عرش - ماندگار
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيلوفر
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  738,000
  664,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
فرش تاپ - خطيبي
   سفارش      
فرش تاپ  خطيبي
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - خطيبي
0
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,200,000
  1,080,000 فرش فرهي - سام
0
فرش ابريشم طلايي - کهن
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  کهن
 6 متري (3 * 2)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  780,000
  772,200 فرش ابريشم طلايي - کهن
0
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 6 متري (3 * 2)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  720,000
  633,000 فرش عرش - ماندگار
0
فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گلريز
 6 متري (3 * 2)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  780,000
  772,200 فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
 صفحه : 1 از 6