جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 9 متری (3.5 * 2.5)
   صفحه : 1 از 69
0
فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
   سفارش      
فرش مهتاب پارسيان   ستاره
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,225,000
  1,212,750 فرش مهتاب پارسيان  - ستاره
0
فرش عرشيا - پارادايس
   سفارش      
فرش عرشيا  پارادايس
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش عرشيا - پارادايس
0
فرش ري - 2001
   سفارش      
فرش ري  2001
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,575,000
  1,559,250 فرش ري - 2001
0
صنايع فرش خالقي - کهکشان
   سفارش      
صنايع فرش خالقي  کهکشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,502,000
  1,321,000 صنايع فرش خالقي - کهکشان
0
فرش وزراء - پارادايس
   سفارش      
فرش وزراء  پارادايس
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  962,500
  952,875 فرش وزراء - پارادايس
0
فرش بهشتي تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,395,625
  1,283,977 فرش بهشتي تبريز - خشتي
فرش عظيم زاده - تاج گلستان
   سفارش      
فرش عظيم زاده  تاج گلستان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - تاج گلستان
0
فرش اسطوره - افشان
   سفارش      
فرش اسطوره  افشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,421,000
  1,308,000 فرش اسطوره - افشان
0
فرش خوب - خشتي
   سفارش      
فرش خوب  خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,093,000
  1,050,000 فرش خوب - خشتي
0
فرش ماهور - خشتي
   سفارش      
فرش ماهور  خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,601,250
  1,585,238 فرش ماهور - خشتي
0
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  نسترن
 9 متري (3.5 * 2.5)  فندقي
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,006,000
  986,000 نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - نسترن
0
فرش بهشتي تبريز - 3017
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  3017
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,618,000
  1,456,000 فرش بهشتي تبريز - 3017
0
فرش رويان - فرانسوي
   سفارش      
فرش رويان  فرانسوي
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,006,250
  996,188 فرش رويان - فرانسوي
0
فرش وزراء - باغ بهشت
   سفارش      
فرش وزراء  باغ بهشت
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  962,500
  952,875 فرش وزراء - باغ بهشت
0
فرش آسايش - 3018
   سفارش      
فرش آسايش  3018
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,452,500
  1,437,975 فرش آسايش - 3018
0
فرش خوب - کتيبه
   سفارش      
فرش خوب  کتيبه
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3200 - 10 رنگ
  1,385,000
  1,302,000 فرش خوب - کتيبه
0
فرش افشار زرينه ستاره افشار - نسيم
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  نسيم
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,452,000
  1,379,000 فرش افشار زرينه ستاره افشار - نسيم
0
فرش زاگرس - 10018
   سفارش      
فرش زاگرس  10018
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,430,000
  1,330,000 فرش زاگرس - 10018
0
قالي سليمان - باغ ملک
   سفارش      
قالي سليمان  باغ ملک
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,575,000
  1,260,000 قالي سليمان - باغ ملک
0
فرش قيطران - کهکشان
   سفارش      
فرش قيطران  کهکشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,567,000
  1,520,000 فرش قيطران - کهکشان
 صفحه : 1 از 69