جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 9 متری (3.5 * 2.5)
   صفحه : 1 از 69
0
فرش پرشين تهران - نازنين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  نازنين
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,050,000
  1,039,500 فرش پرشين تهران - نازنين
0
فرش زاگرس - اصفهان
   سفارش      
فرش زاگرس  اصفهان
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,430,000
  1,330,000 فرش زاگرس - اصفهان
0
فرش نگين اطمينان مشهد - 7007
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7007
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  984,000
  905,000 فرش نگين اطمينان مشهد - 7007
0
فرش کاخ - ريز ماهي تبريز
   سفارش      
فرش کاخ  ريز ماهي تبريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,567,000
  1,410,000 فرش کاخ - ريز ماهي تبريز
0
بافته هاي مهستان کاشان - بهار
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  بهار
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
  1,601,000
  1,377,000 بافته هاي مهستان کاشان - بهار
0
فرش خوب - 975
   سفارش      
فرش خوب  975
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1000 - 6 رنگ
  875,000
  831,000 فرش خوب - 975
0
فرش مهتاب پارسيان  - ترنج
   سفارش      
فرش مهتاب پارسيان   ترنج
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  770,000
  762,300 فرش مهتاب پارسيان  - ترنج
0
فرش هديه - 10023
   سفارش      
فرش هديه  10023
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,163,750
  1,152,113 فرش هديه - 10023
0
فرش ديپلمات - 6030
   سفارش      
فرش ديپلمات  6030
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,793,750
  1,614,380 فرش ديپلمات - 6030
0
فرش بهشتي تبريز - آرامش
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  آرامش
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,395,625
  1,283,977 فرش بهشتي تبريز - آرامش
0
فرش ديپلمات - ارشه
   سفارش      
فرش ديپلمات  ارشه
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,400,000
  1,260,000 فرش ديپلمات - ارشه
0
فرش رويان - معجزه
   سفارش      
فرش رويان  معجزه
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,356,250
  1,342,688 فرش رويان - معجزه
0
فرش شاهکار آريايي - 3015
   سفارش      
فرش شاهکار آريايي  3015
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,487,500
  1,472,625 فرش شاهکار آريايي - 3015
0
فرش اصيل تبريز - افشان
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  افشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,588,125
  1,461,077 فرش اصيل تبريز - افشان
0
فرش زربافت پارس - کل افشان
   سفارش      
فرش زربافت پارس  کل افشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  984,000
  885,000 فرش زربافت پارس - کل افشان
0
فرش رويان - هديش
   سفارش      
فرش رويان  هديش
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,006,250
  996,188 فرش رويان - هديش
0
فرش ابريشم کاشان  - ماندگار
   سفارش      
فرش ابريشم کاشان   ماندگار
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  857,500
  848,925 فرش ابريشم کاشان  - ماندگار
0
فرش ديبا - ارکيده عمارت کرم
   سفارش      
فرش ديبا  ارکيده عمارت کرم
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,251,250
  1,126,130 فرش ديبا - ارکيده عمارت کرم
0
بافته هاي مهستان کاشان - آترين
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  آترين
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,494,000
  1,270,000 بافته هاي مهستان کاشان - آترين
0
فرش نگين ابريشم مشهد  - خشتي نگين قهوه اي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   خشتي نگين قهوه اي
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  1,750,000
  1,505,000 فرش نگين ابريشم مشهد  - خشتي نگين قهوه اي
 صفحه : 1 از 69