جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک ابریشم 9 متری (3.5 * 2.5)
   صفحه : 1 از 6
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,203,125
  1,191,094 فرش برليان - 3014
0
فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گل دشت
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,137,500
  1,126,125 فرش ابريشم طلايي - افشان گل دشت
0
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
0
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,050,000
  924,000 فرش عرش - ماندگار
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
0
فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  ميراث
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
0
فرش برليان - ريزماهي
   سفارش      
فرش برليان  ريزماهي
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,093,750
  1,082,813 فرش برليان - ريزماهي
0
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
1
فرش برليان - شاهانه
   سفارش      
فرش برليان  شاهانه
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  1,137,000
  932,000 فرش برليان - شاهانه
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش کرامتيان - رز
   سفارش      
فرش کرامتيان  رز
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,181,000
  1,145,000 فرش کرامتيان - رز
0
فرش کرامتيان - طرح انتيک
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح انتيک
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,181,000
  1,145,000 فرش کرامتيان - طرح انتيک
0
فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
   سفارش      
فرش ديبا  حرير ديبا مشکي
 9 متري (3.5 * 2.5)  مشکي
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
  1,618,750
  1,456,880 فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
0
فرش برليان - النا
   سفارش      
فرش برليان  النا
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,093,750
  1,082,813 فرش برليان - النا
0
فرش کرامتيان - طرح انتيک
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح انتيک
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,181,000
  1,145,000 فرش کرامتيان - طرح انتيک
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جم
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيانيک
 9 متري (3.5 * 2.5)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,076,000
  968,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
0
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,050,000
  924,000 فرش عرش - ماندگار
0
فرش برليان - 1069
   سفارش      
فرش برليان  1069
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,093,750
  1,082,813 فرش برليان - 1069
 صفحه : 1 از 6