جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم
بر اساس رنگ
فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 12 متری (4 * 3)
   صفحه : 1 از 66
0
فرش ابوريحان - 2004
   سفارش      
فرش ابوريحان  2004
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,992,000
  1,972,080 فرش ابوريحان - 2004
0
فرش اسطوره - تبريز
   سفارش      
فرش اسطوره  تبريز
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,950,000
  1,794,000 فرش اسطوره - تبريز
0
فرش زاگرس - اصفهان
   سفارش      
فرش زاگرس  اصفهان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,962,000
  1,824,000 فرش زاگرس - اصفهان
0
نگين و زمرد مشهد - 14009
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14009
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
  1,422,000
  1,407,780 نگين و زمرد مشهد - 14009
0
فرش اسطوره - افشان
   سفارش      
فرش اسطوره  افشان
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,950,000
  1,794,000 فرش اسطوره - افشان
0
فرش رويان - اترين
   سفارش      
فرش رويان  اترين
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,860,000
  1,841,400 فرش رويان - اترين
فرش بهرنگ - النا
   سفارش      
فرش بهرنگ  النا
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش بهرنگ - النا
0
فرش سورنا - مينا
   سفارش      
فرش سورنا  مينا
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,100,000
  2,079,000 فرش سورنا - مينا
0
فرش بهشتي تبريز - نائين
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  نائين
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,349,000
  2,114,000 فرش بهشتي تبريز - نائين
0
فرش تبريز - 10013
   سفارش      
فرش تبريز  10013
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,500,000
  1,500,000 فرش تبريز - 10013
0
فرش بهشتي تبريز - آثار
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  آثار
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,349,000
  2,114,000 فرش بهشتي تبريز - آثار
0
فرش ساوين - افسانه
   سفارش      
فرش ساوين  افسانه
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  2,125,200
  2,103,940 فرش ساوين - افسانه
0
فرش بهشتي تبريز - نگارستان
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  نگارستان
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  2,220,000
  1,998,000 فرش بهشتي تبريز - نگارستان
0
فرش تبريز - 20000
   سفارش      
فرش تبريز  20000
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,500,000
  1,485,000 فرش تبريز - 20000
0
فرش هديه - امير
   سفارش      
فرش هديه  امير
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,796,000
  2,768,040 فرش هديه - امير
0
فرش هديه - مسيحا
   سفارش      
فرش هديه  مسيحا
 12 متري (4 * 3)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
  2,796,000
  2,768,040 فرش هديه - مسيحا
0
فرش ديپلمات - 2200
   سفارش      
فرش ديپلمات  2200
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,800,000
  1,620,000 فرش ديپلمات - 2200
0
فرش ديپلمات - ارکيده
   سفارش      
فرش ديپلمات  ارکيده
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,920,000
  1,728,000 فرش ديپلمات - ارکيده
0
فرش ديبا - فاخر عمارت سرمه اي
   سفارش      
فرش ديبا  فاخر عمارت سرمه اي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
  1,656,000
  1,490,400 فرش ديبا - فاخر عمارت سرمه اي
0
فرش زاگرس - پاسارگاد
   سفارش      
فرش زاگرس  پاسارگاد
 12 متري (4 * 3)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
  2,226,000
  2,070,180 فرش زاگرس - پاسارگاد
 صفحه : 1 از 66