جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت


بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک ابریشم 12 متری (4 * 3)
   صفحه : 1 از 6
0
فرش برليان - 3025
   سفارش      
فرش برليان  3025
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,650,000
  1,633,500 فرش برليان - 3025
0
فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
   سفارش      
فرش ديبا  حرير ديبا مشکي
 12 متري (4 * 3)  مشکي
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
  2,220,000
  1,998,000 فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
0
فرش ابريشم طلايي - کهن
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  کهن
 12 متري (4 * 3)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,560,000
  1,544,400 فرش ابريشم طلايي - کهن
0
فرش کرامتيان - رويال
   سفارش      
فرش کرامتيان  رويال
 12 متري (4 * 3)  گل بهي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,620,000
  1,571,000 فرش کرامتيان - رويال
0
فرش ابريشم طلايي - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  مسرور
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,560,000
  1,544,400 فرش ابريشم طلايي - مسرور
0
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,440,000
  1,267,000 فرش عرش - ماندگار
0
فرش برليان - 3014
   سفارش      
فرش برليان  3014
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,650,000
  1,633,500 فرش برليان - 3014
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش ابريشم طلايي - کهن
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  کهن
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,560,000
  1,544,400 فرش ابريشم طلايي - کهن
0
فرش برليان - افرين
   سفارش      
فرش برليان  افرين
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  1,776,000
  1,367,000 فرش برليان - افرين
0
فرش ديبا - مسرور
   سفارش      
فرش ديبا  مسرور
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,812,000
  1,630,800 فرش ديبا - مسرور
0
فرش تاپ - باغ بهشت
   سفارش      
فرش تاپ  باغ بهشت
 12 متري (4 * 3)  پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,800,000
  1,692,000 فرش تاپ - باغ بهشت
0
فرش برليان - 1069
   سفارش      
فرش برليان  1069
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,500,000
  1,485,000 فرش برليان - 1069
0
فرش برليان - نسترن
   سفارش      
فرش برليان  نسترن
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  1,560,000
  1,279,000 فرش برليان - نسترن
0
فرش برليان - مرواريد
   سفارش      
فرش برليان  مرواريد
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  1,776,000
  1,367,000 فرش برليان - مرواريد
0
فرش عرش - ماندگار
   سفارش      
فرش عرش  ماندگار
 12 متري (4 * 3)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,440,000
  1,267,000 فرش عرش - ماندگار
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جم
0
فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  افشان گلريز
 12 متري (4 * 3)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,560,000
  1,544,400 فرش ابريشم طلايي - افشان گلريز
فرش فرهي - درخت زندگي
   سفارش      
فرش فرهي  درخت زندگي
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - درخت زندگي
فرش فرهي - ساغر
   سفارش      
فرش فرهي  ساغر
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - ساغر
 صفحه : 1 از 6