جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت


بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک ابریشم 12 متری (4 * 3)
   صفحه : 1 از 6
فرش فرهي - سام
   سفارش      
فرش فرهي  سام
 12 متري (4 * 3)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - سام
0
فرش ديبا - فاخر ديبا قهوه اي
   سفارش      
فرش ديبا  فاخر ديبا قهوه اي
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
  2,220,000
  1,998,000 فرش ديبا - فاخر ديبا قهوه اي
0
فرش برليان - 3015
   سفارش      
فرش برليان  3015
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
  1,650,000
  1,633,500 فرش برليان - 3015
0
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 12 متري (4 * 3)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
0
فرش برليان - نسترن
   سفارش      
فرش برليان  نسترن
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
  1,560,000
  1,279,000 فرش برليان - نسترن
0
فرش تاپ - باغ بهشت
   سفارش      
فرش تاپ  باغ بهشت
 12 متري (4 * 3)  پيازي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
  1,800,000
  1,692,000 فرش تاپ - باغ بهشت
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 12 متري (4 * 3)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش ديبا - مسرور
   سفارش      
فرش ديبا  مسرور
 12 متري (4 * 3)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,812,000
  1,630,800 فرش ديبا - مسرور
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جم
0
فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  ميراث
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - ميراث
فرش تاپ - خطيبي
   سفارش      
فرش تاپ  خطيبي
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش تاپ - خطيبي
0
فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
   سفارش      
فرش ديبا  حرير ديبا مشکي
 12 متري (4 * 3)  مشکي
700 شانه - تراکم 1330 - 10 رنگ
  2,220,000
  1,998,000 فرش ديبا - حرير ديبا مشکي
0
فرش کرامتيان - طرح تبريز
   سفارش      
فرش کرامتيان  طرح تبريز
 12 متري (4 * 3)  گل بهي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,620,000
  1,571,000 فرش کرامتيان - طرح تبريز
فرش فرهي - اطلس
   سفارش      
فرش فرهي  اطلس
 12 متري (4 * 3)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - اطلس
0
فرش کرامتيان - رز
   سفارش      
فرش کرامتيان  رز
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,620,000
  1,571,000 فرش کرامتيان - رز
0
فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  مسرور
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - مسرور
0
فرش ابريشم طلايي - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  مسرور
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,560,000
  1,544,400 فرش ابريشم طلايي - مسرور
فرش فرهي - زرباف
   سفارش      
فرش فرهي  زرباف
 12 متري (4 * 3)  مشکي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش فرهي - زرباف
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيلوفر
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيلوفر
 صفحه : 1 از 6