جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت


بر اساس برند یا فروشگاهبر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ


فرش ماشینی کلاسیک ابریشم 12 متری (4 * 3)
   صفحه : 1 از 6
0
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
0
فرش برليان - افرين
   سفارش      
فرش برليان  افرين
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 12 رنگ
  1,776,000
  1,367,000 فرش برليان - افرين
0
فرش کرامتيان - رز
   سفارش      
فرش کرامتيان  رز
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,620,000
  1,571,000 فرش کرامتيان - رز
0
فرش کرامتيان - رويال
   سفارش      
فرش کرامتيان  رويال
 12 متري (4 * 3)  گل بهي
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,620,000
  1,571,000 فرش کرامتيان - رويال
0
فرش برليان - 1069
   سفارش      
فرش برليان  1069
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,500,000
  1,485,000 فرش برليان - 1069
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
فرش فرهي - ساغر
   سفارش      
فرش فرهي  ساغر
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش فرهي - ساغر
0
فرش ابريشم طلايي - کهن
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  کهن
 12 متري (4 * 3)  مشکي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,560,000
  1,544,400 فرش ابريشم طلايي - کهن
0
فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  عشوه
 12 متري (4 * 3)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - عشوه
0
فرش فرهي - ارمغان
   سفارش      
فرش فرهي  ارمغان
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,699,000
  1,563,000 فرش فرهي - ارمغان
0
فرش ابريشم طلايي - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  مسرور
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,560,000
  1,544,400 فرش ابريشم طلايي - مسرور
0
فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  تبريز
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - تبريز
0
فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  خشتي
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - خشتي
0
فرش کرامتيان - رز
   سفارش      
فرش کرامتيان  رز
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 1800 - 8 رنگ
  1,620,000
  1,571,000 فرش کرامتيان - رز
0
فرش ابريشم طلايي - مسرور
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  مسرور
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1600 - 10 رنگ
  1,560,000
  1,544,400 فرش ابريشم طلايي - مسرور
0
فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  نيانيک
 12 متري (4 * 3)  مشکي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - نيانيک
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جم
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جم
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جم
0
فرش برليان - النا
   سفارش      
فرش برليان  النا
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
  1,500,000
  1,485,000 فرش برليان - النا
0
فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  افشان
 12 متري (4 * 3)  کرم
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - افشان
0
فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
   سفارش      
فرش شاهکار شفق تبريز  جيران
 12 متري (4 * 3)  قهوه اي
500 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
  1,476,000
  1,328,000 فرش شاهکار شفق تبريز - جيران
 صفحه : 1 از 6